Inleiding

De begroting 2022

Voor u ligt de begroting 2022 en meerjarenbegroting 2023-2025. Een begroting met aandacht voor doelstellingen, (beleids-)indicatoren en bijbehorende activiteiten.

De programmabegroting kent een aantal vaste elementen. Belangrijk is om met het lezen van de leeswijzer te beginnen. Hierin is uiteengezet hoe de begroting het best gelezen kan worden. Binnen de programma’s is een onderverdeling in deelprogramma’s gemaakt.

Het tot stand brengen van de begroting conform de nieuwe richtlijnen BBV was een intensieve klus. Het formuleren van beleidsdoelstellingen en bijbehorende indicatoren vergt tijd en zorgvuldigheid. Het is een uitdaging om samenhang aan te brengen tussen de verschillende doelstellingen. Er is zoveel mogelijk geprobeerd doel en activiteit te matchen.

De bedoeling van de programmabegroting is dat de gemeenteraad heel concreet formuleert wat hij via het programma tot stand wil brengen. Daarmee geeft de raad het college een opdracht mee voor het komende jaar. Tevens is het voor de raad mogelijk om, met de in de loop van het jaar beschikbaar komende stuurinformatie, het te realiseren beleid te volgen en bij te sturen. Per programma wordt antwoord gegeven op de “3 W-vragen”:
1.   Wat willen we bereiken? (doelstellingen)
2.   Wat gaan we ervoor doen? (maatregelen, beleid, bestuursakkoord, producten)
3.   Wat mag het kosten? (programmakosten)

Deze pagina is gebouwd op 10/14/2021 17:55:18 met de export van 10/14/2021 17:43:08