Programma's

Urk werkt

Inhoud en doelstelling

Het bevorderen van de economische bedrijvigheid en werkgelegenheid op Urk als basis voor een samenleving die zich kenmerkt door sociale cohesie en onderlinge hulp bij zelfredzaamheid.

We werken aan versterking van de economie en werkgelegenheid van Urk. We richten ons daarbij op versterking van de bestaande economische structuur én investeren in nieuwe kansrijke economische sectoren. Maritieme sector en ‘Urk is vis’ zijn daarbij de speerpunten. Doel daarbij is om voldoende werkgelegenheid te kunnen bieden aan al onze inwoners, ongeacht opleidingsniveau en zowel nu als in de toekomst.
Bij een groeiende gemeente horen ook voldoende goede voorzieningen en een toeristische infrastructuur, die Urk aantrekkelijk maken voor bedrijven, bewoners en bezoekers. De verwachte bezoekersgroei moet goed worden gefaciliteerd en we willen zorgen voor een aantrekkelijke, gastvrije, persoonlijke en schone gemeente. Een gezond woon-, leef- en vestigingsklimaat hoort daarbij.

Het ruimtelijk ontwikkelen en (her)inrichten) van het grondgebied op basis van de groei en samenstelling van de bevolking en bedrijven. Revitalisering van bestaande bedrijventerreinen en herontwikkelingen in de woningbouw vinden plaats in goed overleg met het bedrijfsleven en onze inwoners.
Er wordt hard gewerkt aan de realisering van Port of Urk, bestaande uit de maritieme servicehaven (provincie) en het aanliggende bedrijventerrein (gemeente). In de nieuwe economische visie, welke in 2022 gereed zal zijn, zal o.a. visie op Port of Urk en de samenhang met de regio geschetst worden.

Urk nodigt partners uit om samen met ons te investeren in een duurzame economie. Bedrijven en kennisinstellingen kunnen nieuwe en innovatieve producten en diensten ontwikkelen om Urk duurzamer en nog aantrekkelijker te maken. Wij leveren onze bijdrage aan de groei via de investeringsimpuls.

Wettelijke grondslag

De wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (verder afgekort: WKB) is een nieuw stelsel van kwaliteitsborging voor het bouwen van nieuwe gebouwen en vergunning plichtige werken. Het is de bedoeling het nieuwe stelsel vanaf 2018 stapsgewijs in te voeren. De preventieve toets van Bouw- & Woningtoezicht (BWT) komt te vervallen als het gaat om de bouwtechnische voorschriften. Daarbij houdt BWT tijdens het bouwen geen toezicht meer. Deze taken en verantwoordelijkheden draagt de overheid over aan de private markt. De gevolgen van deze wetswijziging voor zowel de leges als de gemeentelijke organisatie zullen nader op een rij worden gezet.

Maatschappelijke opgaven

Interbestuurlijk Programma

Gemeente Urk

  • Samen aan de slag voor het klimaat (opgave 1)
  • Toekomstbestendig wonen (opgave 2)
  • Regionale economie als versneller (opgave 3)
  • Goed schaken op twee borden: groei accom-moderen én verbeteren (opgave 1)
  • De economie verder diversifiëren (opgave 2)
  • Verbeteren van de bereikbaarheid (opgave 3)
  • Versnellingen en intensiveringen in de duurzaamheidstransitie (opgave 5)
  • Samenhang en samenwerking in de regio versterken (opgave 6)

Wat willen wij bereiken en wat gaan wij ervoor doen?

Maatschappelijke effecten

Beleidsuitvoering

Looptijd

Fase (jaar 2022)

B/K

Voldoende en passende vestigingsruimte (kwantiteit en kwaliteit)

Haven Port of Urk (inpassingsplan MSNF)

2022-2025

Realisatie

B

Bedrijventerrein Port of Urk

2022-2041

Realisatie

B

Herontwikkeling locatie Westgat

2022

Afsluiting

B

Herontwikkelingslocatie Lemsterhoek

2022-2023

Realisatie

B

Herhuisvesting supermarkt Boni

2022-2023

Realisatie

B

Sterk ondernemings- en vestigingsklimaat

Sluis Kornwerderzand

2022-2023

Voorbereiding

B

Herstructurering IJsselmeervisserij (Regio Deal NF)

2022-2023

Realisatie

B

Nota Economische Zaken

2022

Afsluiting

B

Innovatief en duurzaam

Verduurzaming bedrijventerrein en innovatie (Regio Deal NF)

2022-2023

Ontwerp

B

Nota strategische verwervingen

2022

Afsluiting

B

Nota kostenverhaal - nota bovenwijkse voorzieningen

2022

Afsluiting

B

Beleidsindicatoren

Urk

NL

Indicator

2020

2021

2022

2020

Beschrijving

Bron

Banen

864,8

795,9

Het aantal banen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.

LISA

Vestigingen

131,3

135,2

Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.

LISA

Netto arbeidsparticipatie

76,6%

68,4%

Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking.

CBS

Functiemenging

62,9%

53,2%

De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.

LISA

x € 1.000
Lasten € 15.469
Baten € -14.029
Saldo € 1.440
Deze pagina is gebouwd op 10/14/2021 17:55:18 met de export van 10/14/2021 17:43:08