Financiële begroting

Stand en verloop voorzieningen

Hieronder volgt een overzicht van het geprognosticeerde verloop van de voorzieningen per programma weergegeven. Het overzicht geeft inzicht in de beginstand, mutaties en de eindstanden.

Voorzieningen (x € 1.000)

rekening

begroting

begroting

begroting

begroting

begroting

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Stand per 1 januari

7.120

7.343

6.578

7.350

8.152

9.007

Toevoegingen/onttrekkingen

223

-765

772

802

855

0

Stand per 31 december

7.343

6.578

7.350

8.152

9.007

9.007

Blauw: de toevoeging aan de voorzieningen is groter dan de onttrekking van de voorzieningen.
Rood:    de toevoeging aan de voorzieningen is kleiner dan de onttrekking van de voorzieningen.

Deze pagina is gebouwd op 10/14/2021 17:55:18 met de export van 10/14/2021 17:43:08