Raadsbesluit

Raadsbesluit

Dossiernummer: 2021-

De Raad van de gemeente Urk;

op voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Urk d.d. 12 oktober 2021

gezien het advies van de commissie I, d.d. 26 oktober 2021

b e s l u i t:

de programmabegroting 2022 en de meerjarenbegroting 2023 - 2025 als volgt vast te
stellen:

RECAPITULATIE

Rekening

Begr.actueel

Begr.Nieuw

Meerjarenbegroting

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Lasten en baten voor bestemming

Totaal van de lasten

63.507.149

63.241.845

66.179.052

60.698.126

60.263.374

64.904.749

Totaal van de baten

-67.728.384

-61.525.918

-67.700.982

-60.602.032

-60.680.410

-65.323.784

Resultaat voor bestemming

-4.221.235

1.715.927

-1.521.931

96.094

-417.035

-419.035

Resultaatbestemming

Toevoegingen aan reserves

10.261.519

3.932.620

2.679.860

984.125

986.125

988.125

Onttrekkingen van reserves

-6.279.330

-5.648.547

-1.157.929

-1.080.218

-569.090

-569.090

Saldo reservemutaties

3.982.189

-1.715.927

1.521.931

-96.094

417.035

419.035

Lasten en baten na bestemming

Totaal van de lasten

73.768.668

67.174.465

68.858.911

61.682.250

61.249.499

65.892.874

Totaal van de baten

-74.007.714

-67.174.465

-68.858.911

-61.682.250

-61.249.499

-65.892.874

Resultaat na bestemming

-239.046

0

0

0

0

0

Aldus besloten in de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Urk van 11 november 2021

de griffier,                   de voorzitter,

Deze pagina is gebouwd op 10/14/2021 17:55:18 met de export van 10/14/2021 17:43:08