Bijlagen

Toezeggingen en moties (bij de behandeling van de kadernota)

Nr.

Onderwerp

Toezeggingsbesluit

Portefeuille-houder

Stand van zaken

1.

Project Durf

Het project Durf wordt ingebed in het lange termijnbeleid van de gemeente en gaat verder als Durf zonder het stempel een (tijdelijk) project te zijn. Geïnventariseerd wordt wat de kosten zijn en op welke beleidsterreinen deze zouden drukken en in welke mate. Samen met de partners wordt ook geïnventariseerd wat er is geleerd van de pilot en welke elementen in meer of mindere mate een plek moeten krijgen richting de toekomst. Vastgelegd wordt wat er nodig is om te werken aan de benoemde punten als handhaving, ouderbetrokkenheid en wat de projectgroep/partners verder nog uit zouden willen werken en belangrijk achten.

Wethouder
F. Brouwer

In behandeling

2.

Invulling brede school Zeeheldenwijk

Binnen de in de Zeeheldenwijk te bouwen school wordt de mogelijkheid gecreëerd om grotere uitvoeringen/musicals te kunnen laten plaatsvinden. Partijen die hier gebruik van gaan maken worden in een vroeg stadium al betrokken bij de voorbereidingen en worden gevraagd mee te denken om zo tot een geschikte ruimte te komen.

Wethouder
P.N. Middelkoop

In behandeling

3.

Inhuur externen

Naar de inhuur voor langere periodes en de periode van inhuur wordt kritisch gekeken. Gestreefd wordt naar een kostenreductie. Ter realisering van deze doelstelling wordt een plan ontwikkeld en dit plan wordt gedeeld met de raad, zodat planning en resultaat met elkaar kunnen worden vergeleken.

Burgemeester
C.H. van den Bos

In behandeling

4.

Hotel op Urk

Alles wordt gedaan om een hotel op Urk te realiseren in samenspraak met de belanghebbende ondernemers. Bij in- en uitbreidingsplannen wordt de mogelijkheid van de vestiging van een hotel meegewogen.

Wethouder
F. Brouwer

In behandeling

5.

Ruimte voor de jeugd op het haventerrein

Het haventerrein wordt beschikbaar gesteld voor de jeugd voor activiteiten, evenementen en concerten, binnen de daarvoor geldende regelgeving. Bij de herinrichting van het haventerrein wordt daarmee rekening gehouden.

Wethouder
G. Post jr.

In behandeling

6.

Organisatie en personeel

Het dreigende begrotingstekort heeft ook consequenties voor de organisatie en het personeel. Bij het aannemen van personeel wordt daarom eerst gekeken wat prioriteit heeft.

Burgemeester
C.H. van den Bos

7.

Ontwikkeling locatie Noorderzand

De locatie Noorderzand/gemeentewerf wordt zo spoedig mogelijk ontwikkeld en bebouwd, waardoor de huidige en toekomstige druk op de woningmarkt wordt verlicht.

Wethouder
G. Post jr.

In behandeling

8.

Maatregelen die de gemeentefinanciën verbeteren

Een sluitende begroting 2022 (2023-2025) wordt aangeboden die voldoet aan de aangegane bestuursovereenkomst Interbestuurlijk Toezicht Flevoland 2019 d.d. 6 maart 2019. De algemene reserve wordt minimaal op de gestelde € 3 miljoen gehouden. Daar waar nodig beraadt het college zich om mogelijke bezuinigingen, hervormingen en andere inkomstenverhogende maatregelen door te voeren.

Burgemeester
C.H. van den Bos

In behandeling

9.

Skatebaan

Het huidige skatepark wordt opgeknapt en uitgebreid. Onderzocht wordt of op een andere plek binnen de gemeente een tweede skatebaan gerealiseerd kan worden, bijvoorbeeld in de Zeeheldenwijk.

Wethouder
F. Brouwer

In behandeling

10.

Verenigingen en stichtingen

Een database/overzicht wordt gecreëerd waarin alle verenigingen en stichtingen hun activiteiten kunnen aangeven en voor welke activiteiten zij nog leden en/of vrijwilligers zoeken. Onderzocht wordt of het mogelijk is een dag van het ambacht op te zetten zodat stichtingen die erfgoed bewaren centraler in de samenleving komen te staan en onder de aandacht van jongeren komen. Tevens wordt onderzocht of de gemeente een overkoepelende organisatie op kan zetten die de krachten maar ook de noden van de stichtingen en verenigingen bundelt.

Wethouder
F. Brouwer

In behandeling

Deze pagina is gebouwd op 10/14/2021 17:55:18 met de export van 10/14/2021 17:43:08