Inleiding

Van planning tot control

De programmabegroting maakt deel uit van een reeks beslismomenten voor de raad in de cyclus van planning en control. Met de behandeling van de kadernota geeft de raad het college de kaders mee voor de nieuw op te stellen meerjarenbegroting. De kadernota wordt opgesteld als voorzet voor de discussie in de raad. Deze nota bevat richtinggevende uitspraken die kunnen worden beoordeeld, overgenomen, verworpen en aangevuld. Zo nodig worden uitspraken expliciet vastgelegd in moties. De te stellen kaders zijn uiteraard sterk afhankelijk van de financiële situatie van de gemeente Urk en de bestuurlijke prioriteiten van de raad zoals deze zijn vastgelegd in de strategische kaart van de raad en het collegeprogramma. Veel ligt al vast door de besluitvorming van de raad in het verleden. Ter verduidelijking is het instrumentarium van de raad hieronder weergegeven.

Instrumentarium

Vaststellingsmoment

Doel

  1. Kadernota 2022-2025
  1. Programmabegroting 2022-2025
  1. 1e Tussenrapportage 2022
  1. 2e Tussenrapportage 2022
  1. Jaarrekening 2022

24 juni 2021

11 november 2021

juni 2022

december 2022

juni 2023

Richtinggevend en kaderstellend

Taakstellend

Control en verantwoording

Control en verantwoording

Control en verantwoording

Deze pagina is gebouwd op 10/14/2021 17:55:18 met de export van 10/14/2021 17:43:08