Financiële begroting

Investeringsplan

Het beleid is dat voor iedere nieuwe investering een afzonderlijk krediet bij uw raad wordt gevraagd en in de structurele dekking van de daarbij behorende lasten voorzien moet zijn of worden. Ten aanzien van vervangingsinvesteringen is het beleid dat de investeringslasten bij het desbetreffende programma worden geraamd. Vaststelling door de raad impliceert dat geen afzonderlijk raadsbesluit tot beschikbaarstelling van deze kredieten behoeft te worden genomen. Of in enig jaar tot daadwerkelijke vervanging wordt overgegaan is ter beoordeling van ons college. In bijlage 3 is het gedetailleerde overzicht opgenomen ter vaststelling.

Hierna volgt een overzicht van de investeringsmutaties tot nu en de begrote boekwaarde per 1 januari van het begrotingsjaar.

Omschrijving

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Immateriële vaste activa

Stand per 1 januari

396

488

485

482

480

477

Vermeerdering/vermindering

317

0

0

0

0

0

Afschrijvingen

225

3

3

3

3

3

Stand per 31 december

488

485

482

480

477

475

Materiële vaste activa

Stand per 1 januari

57.857

56.525

60.897

74.997

83.397

83.397

(Des-)investeringen

210

6.461

16.227

10.527

2.128

2.128

Afschrijvingen

1.542

2.089

2.127

2.127

2.128

2.128

Stand per 31 december

56.525

60.897

74.997

83.397

83.397

83.397

Financiële vaste activa

Stand per 1 januari

8.367

8.259

8.002

7.726

7.450

7.305

(Des-)investeringen

-11

0

0

0

0

0

Verminderingen/aflossingen

97

257

276

276

145

176

Stand per 31 december

8.259

8.002

7.726

7.450

7.305

7.129

Voorraden

Stand per 1 januari

28.277

31.819

45.153

58.764

55.054

50.256

Mutaties

3.542

13.334

13.612

-3.710

-4.798

2.000

Stand per 31 december

31.819

45.153

58.764

55.054

50.256

52.256

Totaal

Stand per 1 januari

94.897

97.090

114.536

141.969

146.381

141.435

Vermeerdering/vermindering

3.961

19.538

29.562

6.541

-2.815

3.952

Afschrijvingen

1.767

2.092

2.129

2.130

2.130

2.130

Stand per 31 december

97.090

114.536

141.969

146.381

141.435

143.256

De immateriële activa betreffen met name geactiveerde ontwikkelingskosten van ophanden zijnde projecten. De materiële activa betreffen geactiveerde investeringen met economisch en maatschappelijk nut. De financiële activa betreffen met name doorverstrekte geldleningen aan deelnemingen. Met de voorraden wordt gedoeld op de complexen die op dit moment in exploitatie zijn.

De investeringen (en de mutaties daarop) zijn gebaseerd op besluitvorming van uw raad (de inves-teringsplanning en begrotingswijzigingen). Bij deze besluitvorming wordt, in de daarbij behorende planning, voor de begroting een inschatting gemaakt van het jaar van ingebruikname van de investering. De structurele lasten worden opgenomen in de begroting van het gebruiksjaar van de investering. Verder wordt er aangenomen dat de investering volledig is gerealiseerd. Bij (grote) investeringen kunnen door deze aanname afwijkingen optreden tussen de geplande en werkelijke realisatie. Deze afwijkingen en de eventuele invloed daarvan op het jaarbudget worden geanalyseerd en toegelicht bij de tussenrapportages en de jaarrekening. Dit staat dus los van het beeld dat wordt gegeven in de meerjarenbegroting. Hierin wordt het structurele begrotingsbeeld weergegeven.

Deze pagina is gebouwd op 10/14/2021 17:55:18 met de export van 10/14/2021 17:43:08