Inleiding

Uitgangspunten

Algemeen:
Binnen het raam van de kadernota, kan de begroting in het meerjarenperspectief structureel sluitend worden aangeboden, overeenkomstig artikel 189, lid 2 van de gemeentewet.

Bevolkingsgroei annex ruimtelijke ontwikkeling:
De ontwikkeling van basisgegevens inwoners en woningen is onder andere bepalend voor de Uitkering gemeentefonds en Onroerend zaakbelasting (OZB). Met name van de uitkering gemeentefonds omdat een groot deel van de verdeelmaatstaven daarvan zijn afgeleid. Hoewel de woonvisie voor wat betreft de woningbouwontwikkeling uitgaat van 95-130, wordt voor wat betreft het financieel meerjarenperspectief van 100 uitgegaan.

Inwoners en woonruimten

2021

prognose:

100 won.pj.

232 inw.pj.

per 1 januari

werkelijk

begroot

2022

2023

2024

2025

Inwoners volgens CBS en prognose cluster bevolking

21.231

21.350

21.450

21.685

21.920

22.160

Woonruimten volgens CBS

6.763

6.763

6.863

6.963

7.063

7.163

Prijs- en loonontwikkeling:
Voor de nieuwe jaarschijf 2025 is op basis van de vermelding in de meicirculaire een loonstijging van 1,6% en een prijsmutatie van 1,7% voorzien.

Uitkering gemeentefonds:
De Septembercirculaire 2021 is in deze begroting verwerkt.

Reeds verwerkt in de begroting:
Als gevolg van de besluiten bij de kadernota 2022 zijn de volgende bedragen in de begroting 2022 e.v. verwerkt.

Prog.

Besluiten

Beleid

2022

2023

2024

2025

1

Schuldhulpverlening

wettelijk

20.000

30.000

45.000

45.000

3

Omgevingswet (implementatie-/uitvoeringskosten)

wettelijk

94.500

85.500

76.500

4

Evenementenbudget

nieuw

21.000

21.000

21.000

21.000

4

Uitbreiding formatie OOV (B&W mrt2021)

nieuw

122.000

122.000

20.254

20.254

4

Dienstauto handhaving

nieuw

6.750

6.750

6.750

6.750

4

Uitbreiding formatie handhaving (Raad sept2020)

nieuw

135.000

135.000

135.000

135.000

4

Formatie duurzaamheid

nieuw

53.500

53.500

53.500

53.500

5

Wet op Banenafspraak

wettelijk

50.000

50.000

50.000

5

Uitbreiding formatie Communicatie

nieuw

122.000

122.000

20.254

20.254

5

Trendmatige ontwikkeling ICT

nieuw

40.000

26.900

14.400

2.500

5

Informatieveiligheid

nieuw

10.000

10.000

10.000

10.000

5

Optimalisatie lokale ICT-infrastructuur

nieuw

35.000

5

Vervanging audiovisuele middelen

nieuw

52.000

5

Uitvoeringsplan "Archief op orde"

nieuw

9.400

9.400

9.400

9.400

5

Recruitment in DUN-verband

nieuw

20.000

20.000

20.000

20.000

594.650

701.050

491.058

522.158

Deze pagina is gebouwd op 10/14/2021 17:55:18 met de export van 10/14/2021 17:43:08