Bijlagen

EMU-saldo

Het EMU-saldo is een in Europees verband gedefinieerd begrip waaruit het vorderingssaldo van de totale overheid blijkt. Dit is het saldo van middelen en bestedingen van transacties op lopende en kapitaalrekening. Op basis van afspraken tussen kabinet en lokale overheden is het voorschrift om het gemeentelijk EMU-saldo in de begroting op te nemen volgens hierna weergegeven tabel.

rekening 2020

begroting 2021

begroting 2022

begroting 2023

begroting 2024

begroting 2025

Omschrijving

x € 1000,-

x € 1000,-

x € 1000,-

x € 1000,-

x € 1000,-

x € 1000,-

1.

Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)

4.221

-1.716

1.522

-96

417

419

2.

Mutatie (im)materiële vaste activa

-2.276

4.372

14.100

8.400

0

0

3.

Mutatie voorzieningen

-515

1.514

791

821

874

0

4.

Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie)

7.555

13.334

13.612

-3.710

-4.798

2.000

5.

Verwachte boekwinst bij verkoop effecten en verwachte boekwinst bij verkoop (im)materiële vaste activa

Berekend EMU-saldo

-1.572

-17.908

-25.399

-3.966

6.089

-1.581

EMU-referentiewaarde (max. toegestaan tekort)

-1.518

-1.546

-1.574

-1.603

-1.632

-1.662

Tekort (-); Overschot (+)

-54

-16.362

-23.825

-2.363

7.721

81

Blauw: er is sprake van een EMU-overschot.

Rood:    er is sprake van een EMU-tekort.

Deze pagina is gebouwd op 10/14/2021 17:55:18 met de export van 10/14/2021 17:43:08