Programma's

Urk leert

Inhoud en doelstelling

Voor een bloeiende economie is een brede ontwikkeling en kennis nodig. Het opleidingsniveau van de beroepsbevolking bepaalt in belangrijke mate de (regionale) economische groei.
De verwachting is dat de potentiële beroepsbevolking in Urk de komende twee decennia van 10.800 (2017) naar 13.100 gaat. Terwijl de beroepsbevolking in Flevoland met gemiddeld 2 procent krimpt en landelijk zelfs met 7 procent. Daarmee heeft Urk een stevige troefkaart in handen waarmee haar positie in de regio, maar ook landelijk kan worden verstevigd.

Het uitgangspunt blijft dat inwoners, maar vooral jeugdigen, gezond en veilig kunnen opgroeien, hun talenten ontwikkelen op school, thuis en in hun vrije tijd en participeren naar vermogen.

Wettelijke grondslag

  • Het uitvoeren van de leerplichtwet
  • Invulling geven aan het Onderwijsachterstandenbeleid (GOA)
  • Borgen Harmonisatie kortdurende peuteropvang
  • Terugdringen laaggeletterdheid
  • Uitvoering vluchtelingenbeleid

Maatschappelijke opgaven

Interbestuurlijk Programma

Gemeente Urk

  • Nederland en Migrant goed voorbereid (opgave 6)
  • Problematische schulden voorkomen en oplossen (opgave 7)
  • De economie verder diversifiëren (opgave 2)
  • Samenhang en samenwerking in de regio versterken (opgave 6)

Wat willen wij bereiken en wat gaan wij ervoor doen?

Maatschappelijke effecten

Beleidsuitvoering

Looptijd

Fase (jaar 2022)

B/K

Behouden arbeidspotentieel

Maritieme Campus (Regio Deal NF)

2022-2023

Realisatie

B

Voucherregelingen (Regio Deal NF; 2e tranche)

2022

Afsluiting

B

Lokale Human Capital Agenda

2022-2023

Voorbereiding

B

Op Urk is de basis op orde

Schoolgebouw Zeeheldenwijk

2022-2023

Ontwerp

B

Beleidsindicatoren

Urk

NL

Indicator

2020

2021

2022

2020

Beschrijving

Bron

Jeugdwerkeloosheid (jaar 2019)

1,0%

2,0%

Het percentage werkeloze jongeren (16-22 jaar).

Verwey Jonker

Voortijdige schoolverlaters totaal (VO + MBO) % (jaar 2019)

1,7%

1,7%

Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12 - 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat.

DUO

Absoluut verzuim (jaar 2018)

0,0

1,9

Het aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school, per 1.000 leerlingen (lft. 5-18 jaar).

DUO

Relatief verzuim (jaar 2018)

45

26

Het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is, per 1.000 leerlingen (lft. 5-18 jaar).

DUO

x € 1.000
Lasten € 5.302
Baten € -2.380
Saldo € 2.922
Deze pagina is gebouwd op 10/14/2021 17:55:18 met de export van 10/14/2021 17:43:08