Programma's

Urk verbindt

Inhoud en doelstelling

Kenmerkend voor Urk is de hoge mate van maatschappelijke participatie. Bestuur en organisatie, burgers, bedrijven en ketenpartners zoeken onderling verbinding en met elkaar. Iedereen levert zijn of haar bijdrage aan de slagkracht van de gemeente.
Nieuwe mogelijkheden voor communicatie en voor het aanvragen van diensten en producten vraagt een digitale volwassenheid. De gemeente geeft antwoord: persoonlijk, via de telefoon of het internet. Bij de directe klantcontacten in de wijk of in het gemeentehuis geldt het l-loket principe. Een doorontwikkeling van de organisatie en lCT-middelen vindt plaats om een optimale dienstverlening te waarborgen.
Gemeenten worden geconfronteerd met ‘een verandering van tijdperken’ in plaats van ‘een tijdperk van verandering’. Van een hiërarchische top-down samenleving gaan we naar een netwerkmaatschappij. Dit vraagt goed bestuur, toekomstbestendige organisatie en passend en gezamenlijk beleid met betreffende ketenpartners. Gemeente Urk werkt op tal van terreinen samen met andere gemeenten, provincies, bedrijven en maatschappelijke instellingen. Er wordt ingezet op een intensievere samenwerking met de regio. Samen met de buurgemeenten Dronten en Noordoostpolder zoekt Urk nadrukkelijk de samenwerking met provincie Flevoland en regio Zwolle.
Om de burgers betrouwbaar te kunnen bedienen is langdurige stabiliteit in de gemeentefinanciën noodzakelijk (en) om maatschappelijke opgaven met de juiste democratische afweging op te kunnen pakken, is financiële armslag noodzakelijk. Een sluitende begroting voorzien van een meerjarenraming die in evenwicht is. Ook de jaarrekening behoort in evenwicht te zijn. Daarbij voldoen we aan de richtlijnen van de begrotingscirculaire van de provincie Flevoland. Verder is het streven om de woonlasten nabij het landelijke gemiddelde te brengen. Dit vraagt samenwerking met en inzet van onze burgers.

Wettelijke grondslag

Burgers en bedrijven moeten gemakkelijker online zaken kunnen doen met de overheid. Uitbreiding van het digitale dienstenpakket verhoogt de efficiency en vermindert de regeldruk. Daarbij staat bij de overheid één ding voorop: gegevens van burgers moeten goed beschermd zijn. In de praktijk betekent dit dat kosten zullen toenemen.
In 2022 zal de Omgevingswet vermoedelijk in werking treden. Met de Omgevingswet wordt het huidige stelsel van ruimtelijke regels volledig herzien. De Omgevingswet bundelt de wetgeving en regels voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. En regelt daarmee het beheer en de ontwikkeling van de leefomgeving.
Het vraagt om een heel andere werk- en denkwijze van overheden, burgers en bedrijven. Open, samenhangend, flexibel, uitnodigend en innovatief zijn daarbij de kernwoorden. Door minder en overzichtelijke regels, meer ruimte voor initiatieven en lokaal maatwerk en het geven en vragen van vertrouwen. Daarbij moet het doel van een initiatief in de fysieke leefomgeving centraal staan in plaats van de vraag: ‘mag het wel?’.
Al deze veranderingen zullen invloed hebben op de rol van de gemeenteraad, de rol van het college en de ambtelijke organisatie van de gemeente Urk. In 2022 en verder wordt doorgewerkt aan de transformatie naar een organisatie die is toegesneden op de nieuwe wet. Dit vraagt een forse inspanning. In het spoorboekje Omgevingswet zijn voor 2021 en 2022 concrete doelen benoemd.

Maatschappelijke opgaven

Interbestuurlijk Programma

Gemeente Urk

  • Goed openbaar bestuur in een veranderende samenleving (opgave 8)
  • Passende financiële verhoudingen (opgave 9)
  • Overkoepelde thema’s (opgave 10)
  • Goed schaken op twee borden: groei accommoderen én verbeteren (opgave 1)
  • Het bestrijden van ondermijning (opgave 4)
  • Versnellingen en intensiveringen in de duurzaamheidstransitie (opgave 5)
  • Samenhang en samenwerking in de regio versterken (opgave 6)

Wat willen wij bereiken en wat gaan wij ervoor doen?

Maatschappelijke effecten

Beleidsuitvoering

Looptijd

Fase (jaar 2022)

B/K

Sterk bestuur

Samenwerking binnen Flevoland

2022 (doorl.)

Realisatie

B

Samenwerking regio Zwolle

2022 (doorl.)

Realisatie

B

Interbestuurlijk Toezicht

2022 (doorl.)

Realisatie

B

Planning- en controlcyclus

2022 (doorl.)

Realisatie

B

Het doorontwikkelen organisatie

2022-2024

Realisatie

B

Strategisch personeelsplan

2022-2023

Realisatie

B

Participerende samenleving

Burgerparticipatie (Omgevingsvisie)

2022-2023

Realisatie

B

ZZL subsidies en projecten (aanvraag ontsluitingsweg)

2022-2023

Realisatie

B

Leader-projecten (2 projecten)

2022-2023

Realisatie

B

Klantgedreven dienstverlening (samen, slim, snel en soepel)

Uitvoeringsplan 2022/2023 Informatiebeleid

2022-2023

Initiatief

B

Informatievoorziening (zaakgericht werken / archief)

2022-2024

Realisatie

B/K

Beleidsindicatoren

Urk

NL

Indicator

2020

2021

2022

2020

Beschrijving

Bron

Formatie < 20K / 20-50K inw.

6,9

7,6

7,5

11,5/6,7

Het aantal vastgestelde fte per 1.000 inwoners.

Urk

Bezetting < 20K / 20-50K inw.

6,2

6,7

7,0

10,5/6,4

Het aantal ingevulde fte per 1.000 inwoners.

Urk/Per.m.

Apparaatskosten

€ 622

€ 733

€ 769

n.n.b.

De apparaatskosten per inwoner (per 1-1).

Urk

Externe inhuur

25,8%

23,2%

16,1%

18,0%

De verhouding kosten inhuur externen ten opzichte van de totale loonsom + totale kosten inhuur externen.

Urk

Overhead

9,9%

12,0%

11,3%

n.n.b.

De verhouding overheadkosten ten opzichte de totale lasten.

Urk

Woonlasten éénpersoonshuishouden

€ 909

€ 892

€ 897

€ 733

Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een éénpersoonshuis-houden betaalt aan woonlasten.

Urk/COELO

Woonlasten meerpersoonshuishouden

€ 1.039

€ 1.015

€ 1.016

€ 810

Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een meerpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten.

Urk/COELO

WOZ-waarde woningen

€ 240

€ 260

€ 291

€ 271

De gemiddelde WOZ waarde van woningen (x € 1.000).

Urk/COELO

x € 1.000
Lasten € 9.410
Baten € -32.388
Saldo € -22.978
Deze pagina is gebouwd op 10/14/2021 17:55:18 met de export van 10/14/2021 17:43:08