Paragrafen

Onderhoud kapitaalgoederen

Inleiding

De gemeente Urk heeft evenals andere gemeenten openbare ruimten in beheer. Veel activiteiten vinden hierin plaats, zoals wonen, werken en recreëren. Hiervoor zijn wegen, riolering, kunstwerken, groen, verlichting en gebouwen nodig. Dit worden kapitaalgoederen genoemd. De kwaliteit van deze kapitaalgoederen en het onderhoud daarvan is bepalend voor het onderhoudsniveau en uiteraard de (jaarlijkse) lasten. De lasten vormen een belangrijk onderdeel van de gemeentelijke begroting. Het opstellen van (actuele) beheerplannen op het terrein van de kapitaalgoederen vormt één van de belangrijkste speerpunten. Tevens is het van belang dat bij elke uitbreiding van het areaal de kosten van beheer in beeld gebracht worden, zodat een integrale afweging kan worden gemaakt en bekend is wat de gevolgen zijn van de kosten van beheer en dus de begroting.

Beleidsdocumenten

Kapitaalgoederen

Beleids- en beheerplan

Vast-gesteld

Einde looptijd

Financieel vertaald

Achterstallig onderhoud

Overkoepelend

Beleidsplan IBOR

2017

2021

Ja

Nee

Wegen

Beleidsplan wegen Urk

2017

Onbepaald

Ja

Nee

Wegenbeheerplan

Riolering

Gemeentelijk rioleringsplan

2015

2021

Ja

Nee

Operationeel beheerplan

2021

Water

Maatwerkovereenkomst

2011

Onbepaald

Ja

Nee

Groen

Groenbeleidsplan Urk

2019

2029

Ja

Ja/nee

Groenbeheerplan

Gebouwen

Beheerplan gebouwen

2013

Onbepaald

Ja

Ja/nee

Overig

Vervangingsplan masten en armaturen

2006

Onbepaald

Ja

Nee

Speelplekkenbeheerplan

Kunstwerken beheerplan

2006

Onbepaald

Ja

Nee

Toelichting

Het beleidsplan IBOR (Integraal Beheer Openbare Ruimte) wordt beschouwd als het overkoepelend beleidsdocument voor de openbare ruimte. In 2021 wordt het vigerende IBOR geactualiseerd. Onder het IBOR vallen de verschillende kapitaalgoederen. Het is de intentie om per kapitaalgoed toe te werken naar een beleidsplan en beheerplan. De riolering valt hier buiten vanwege de verplichting die voortvloeit uit de wet milieubeheer. Globaal gezien kan het GRP als het koepeldocument gezien worden en het beheerplan als onderliggend document. In het schema hieronder is de relatie tussen de verschillende plannen weergegeven.

Kerncijfers

Kapitaal-goederen

Objecten

Situatie

Geprog. situatie

31-12-2021

31-12-2022

Wegen

Weg binnen de bebouwde kom

85,9 km

83,8 km

Weg buiten de bebouwde kom

4,9 km

4.9 km

Wegennet geasfalteerd

98.792 m2

106.895 m2

Wegennet elementenverharding

952.890 m2

934.365 m2

Lichtmasten

3.999 stuks

4.018 stuks

Riolering

Rioolaansluitingen

7.745 stuks

7.745 stuks

Vrijverval-, druk- en persriolering

164 km

165,76 km

Tussen en eindgemalen

16 stuks

16 stuks

Drukgemalen

9 stuks

9 stuks

Bergbezinksystemen

3 stuks

3 stuks

Water

Oppervlaktewater in beheer bij het waterschap en/of derde, incl. beheer natuurlijk en onbeschoeide oevers

Groen

Plantsoenen

1.861 are

2.049 are

Gras

11.072 are

7.826 are

Bomen

6.183 stuks

6.120 stuks

Openbare speelplaatsen en –plekken (speeltoestellen)

434 stuks

434 stuks

Gebouwen

Gemeentehuis/Bibliotheek

1

1

Monumentale gebouwen (oude Raadhuis en toren Kerkje a\d Zee)

2

2

Zwembad

1

1

Onderwijs gebouwen (basisonderwijs)

12

12

Onderwijs gebouwen (voortgezet onderwijs)

2

2

Binnensport accommodaties (gymzalen/sporthallen)

2

2

Peuterspeelzaal / kinderdagverblijf

1

1

Gemeentelijke gebouwen algemeen (brandweer, sportvelden, begraafplaats, haven e.a.)

24

24

Bedrijfsruimten (werf Hoekman)

1

1

Woningen

1

1

Overig

Bruggen (auto-, fiets-, voetgangersbrug)

23 stuks

23 stuks

Verklaring aanpassing cijfers
De gegevens van de Zeewijk zijn ook geteld binnen deze hoeveelheden. Ook zit er een deel van de gegevens van de Oranjewijk binnen deze hoeveelheden

Als gevolg van onder andere de ontwikkeling Oranjewijk nemen de arealen gestaag toe. Oranjewijk Noord en Zuid worden echter pas na 2021 aan beheer overgedragen en vallen in 2021 nog onder de grondexploitatie.

Areaaluitbreidingen
De reguliere onderhoudsbudgetten openbare ruimte, inclusief de budgetten ter voeding van onderhoudsvoorzieningen, worden jaarlijks met de reguliere prijsmutatie en areaaltoename verhoogd.

Toelichting

Het BBV schrijft voor dat in elk geval de kapitaalgoederen wegen, riolering, water, groen en gebouwen in de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen aan de orde moeten komen (BBV art 12).

Wegen
Bij raadsbesluit 19 september 2002 is het Wegenbeheerplan (rehabilitatie) gemeente Urk vastgesteld en in 2008 geactualiseerd. Op basis van dit plan wordt inzicht verkregen in welke maatregelen er nodig zijn om de kwaliteit van de verhardingen in de gemeente Urk te waarborgen en te verbeteren. Met dit plan zijn de financiële middelen geborgd. Het beleid is vastgelegd in het wegenbeleidsplan Urk (2015), dat integraal is vastgesteld met het IBOR-beleidsplan. In 2021 wordt gestart met het actualiseren van het wegenbeleidsplan en het wegenbeheerplan.

Het Urker wegennet wordt conform de CROW-systematiek elke twee jaar geïnspecteerd. De maatregelen die daaruit voortvloeien worden verwerkt in de jaren erna. Op dit moment worden de activiteiten uit het rationele wegbeheerplan 2018-2022 uitgevoerd. De geplande maatregelen worden afgestemd met de andere beheerdisciplines.

Riolering
Het huidige Gemeentelijk Rioleringsplan is in 2015 is door de raad vastgesteld en heeft een looptijd tot en met 2021. Hierin is het beleid voor de gemeentelijke riolering beschreven zowel ten aanzien van de inrichtingsopgaven, het beheer en onderhoud en de vervangingsopgave. In het GRP is een doorkijk gemaakt voor de lange termijn en zijn de maatregelen voor de planperiode concreter beschreven. Om zorg te dragen voor de realisatie van de beheeropgaven op het gebied van de riolering wordt gewerkt met een operationeel beheerplan riolering. Dit is geen vastgesteld document.

Met de komst van de Omgevingswet komt de wettelijke verplichting om een GRP te hebben te vervallen. Bij de vertaling van de Omgevingswet voor de gemeente Urk moet beoordeeld worden of de gemeente Urk het GRP als middel wil handhaven of dat er gekozen wordt voor een andere vorm. Gelet op de omvang van dit kapitaalgoed is het van belang dat de functie van het GRP geborgd blijft. Op dit moment wordt er gewerkt aan een GRP dat past binnen de opzet van de Omgevingswet, waarbij wordt verwezen naar de nieuwe terminologie Programma Water en Riolering.

Water
Op 29 juni 2009 is door de Flevolandse gemeenten en het waterschap Zuiderzeeland een bestuursovereenkomst gesloten waarin het onderhoud van het stedelijke water, beschoeiingen en de stuwen wordt overgedragen aan het Waterschap. Per 1 januari 2011 is deze overeenkomst in werking getreden. Conform hetgeen in de overeenkomst is aangegeven blijft de gemeente Urk verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van duikers, grondkeringen en droogvallende bermsloten e.d. De afspraken hierover zijn vastgelegd in het GRP.

Groen
Vanaf 1 januari 2018 valt het groenbeheer onder het beleidsplan IBOR. Het groenbeleid en beheerplan zijn geactualiseerd. Het beleidsplan is in 2019 door de raad wordt vastgesteld.

Jaarlijks wordt het openbaar groen onderhouden conform het beleid. Dit wordt gedaan op basis van beeldkwaliteit. Het grootste deel wordt onderhouden door Concern voor Werk en een klein deel wordt gedaan door het wijkbeheer of externe partijen.

Gebouwen
De gemeentelijke gebouwen vallen niet onder het beleidsplan IBOR. Voor het onderhoud van de gemeentelijke schoolgebouwen wordt gebruik gemaakt van het in 2013 opgestelde beheerplan.

Beheerplannen

werkelijk 2020

begroting actueel 2021

begroting 2022 1)

2a.

Openbare verlichting (vervanging)

149.965

38.002

43.403

2b.

Openbare verlichting (jaarlijks onderhoud en energiekosten)

160.862

192.729

197.891

3b.

Riolering (regulier)

375.001

499.190

504.019

4b.

Waterlossingen (regulier; schouwen/maaien))

35.649

66.772

67.840

6a.

Sportvelden (renovatie velden)

120.000

6b.

Sportvelden (eigen dienst en derdenbudgetten)

230.122

203.138

180.955

7a.

Zwembad (vervanging)

55.780

251.563

24.956

7b.

Zwembad (reguliere onderhoudsbudgetten)

489.086

581.808

360.382

8a.

Kunstobjecten

93.210

2.295

2.332

9b.

Haven periodiek onderhoud

41.474

182.205

58.528

9d.

Haven (structureel onderhoud; bedrijfsmatig)

136.286

275.463

133.202

9e.

Haven (structureel onderhoud; recreatief)

148.510

191.777

158.955

12a.

Gebouwen (periodiek onderhoud)

64.121

55.892

29.177

13.

Machines en voertuigen (vervanging materieel)

73.846

60.389

42.954

14.

Begraafplaatsen

88.615

50.968

42.893

15.

Meubilair (periodieke vervangingen)

7.581

14.595

0

16b.

Kunstwerken / bruggen (regulier)

74.288

117.855

128.808

2.224.395

2.904.640

1.976.293

1)

wordt ieder rapportagemoment aangepast.

IBOR

Veiligheid Openbare Ruimte

54.241

11.987

12.179

Onderhoud wegen en pleinen

495.023

542.634

549.930

Openbare Verlichting

87.046

97.854

99.420

Straatvegen

99.021

77.914

80.685

IBOR Kunstw(bruggen)

10.397

53.582

63.507

Schouw,MaaiWatrg

8.471

24.686

25.080

OvVrz.GroenRecr

35.951

100.000

100.000

Openbaar Groen

533.052

370.970

376.730

Ob GroenRei/Rio

125.328

106.515

108.220

Speelt.en weide

16.821

6.374

6.476

Speelt. Meub.

2.800

6.950

7.061

Totaal IBOR

1.468.151

1.399.467

1.429.287

Toelichting

3b

Reparaties, inspectie en klein onderhoud

4b

Uitvoering onderhoud door waterschap

6a

Renovatie veld 7 en 8 staan voor 2021 op planning

8a.

2020 Renovatie monument 40-45

13.

Betreft in beheerplan opgenomen vervangingen en onderhoud

Planning werkzaamheden

Omschrijving werkzaamheden

Geprognos-ticeerd

Ad. 1 Wegen

Groot onderhoud

Stortemelk (rijbaan)

2022-2023

Groot onderhoud/Vervanging

Singel (start gedeelte Jachin Boaz)

2022-2024

Vervanging

Staartweg

2022-2025

Klein onderhoud asfalt en elementenverharding

Diverse locaties

2022

Ad 2. Openbare verlichting

Vervanging verlichting

Diverse straten

2022

Regulier onderhoud

2022

Ad 3. Riolering

Rioolvervanging op basis van inspectie

Diverse locaties

2022

Rioolreiniging en inspectie

De Staart

2022

Rioleringsmaatregelen Industrieterrein Zwolse Hoek

Diverse locaties

2021-2023

Rioolvervanging op basis van inspectie

Programma de Akkers

2022-2023

Ad 4. Waterlossingen

Regulier onderhoud

2022

Ad 5. Openbaar groen

Regulier onderhoud

2022

Ad 6. Sportvelden

Regulier onderhoud

2022

Vervanging verlichting sportvelden

2022

Vervanging kunstgras

2021-2022

Ad 7. Zwembad

Reguliere onderhoudsbudgetten

2022

Ad 8. Kunstwerken

Reguliere onderhoud

2022

Groot onderhoud Arie de Witbrug (steigers)

2021-2022

Ad 9. Havengebied

Regulier onderhoud

2022

Ad 10. Speelvoorzieningen

Regulier onderhoud

2022

Ad 11. ICT/informatievoorziening

Uitvoeringsplannen

2022

Ad 12. Gebouwen

Regulier onderhoud

2022

Ad 13. Machines en voertuigen

Vervanging diverse kleinere machines

2022

Vervanging Veegmachine

2022

Vervanging Doorzaaimachine (Vredo)

2022

Ad 14. Begraafplaatsen

Consolidatie en renovatie Oude begraafplaats

2022

Uitbreiding begraafplaats De Vormt

(1e fase)

2022

Ad 15. Meubilair

Geen of mutaties met beperkte omvang.

2022

Deze pagina is gebouwd op 10/14/2021 17:55:18 met de export van 10/14/2021 17:43:08