Financiële begroting

Overzicht baten en lasten

Op basis van artikel 17 van het Besluit Begroten en Verantwoorden dient volgend overzicht te worden verstrekt. Uit het overzicht komen de algemene dekkingsmiddelen en de overhead tot uitdrukking. Op de volgende pagina wordt dit overzicht in meerjarenperspectief gegeven. In de laatste jaarschijf 2024 blijkt dan het structurele begrotingssaldo.

Overzicht baten en lasten

Overzicht baten en lasten (x € 1.000)

2022 (in €)

2022 (in %)

(BBV art 17)

lasten

baten

saldo

lasten

baten

Programma *

58.183

-31.224

26.959

84%

45%

1. Urk mit eenkanger

16.797

-2.162

14.635

24%

3%

2, Urk leert

4.842

-1.626

3.217

7%

2%

3, Urk werkt

21.422

-21.364

58

31%

31%

4, Urk leeft

13.258

-5.496

7.762

19%

8%

5. Urk verbindt

1.865

-577

1.287

3%

1%

*) Bedragen zijn exclusief algemene dekkingsmiddelen, overhead, vpb en onvoorziene uitgaven

Algemene dekkingsmiddelen

14

-36.160

-36.146

0%

53%

Treasury

-400

-153

-553

-1%

0%

OZB woningen

206

-2.808

-2.602

0%

4%

OZB niet-woningen

0

-2.403

-2.403

0%

3%

Belastingen Overig

95

-120

-25

0%

0%

Algemene uitkering

113

-30.677

-30.564

0%

45%

Overhead

7.823

-317

7.506

11%

0%

Heffing VPB

p.m.

0%

0%

Onvoorziene uitgaven

159

0

159

0%

0%

Lasten en baten vóór bestemming

66.179

-67.701

-1.522

96%

98%

Toevoegingen en onttrekkingen reserves

2.680

-1.158

1.522

4%

2%

1. Urk mit eenkanger

0

-279

-279

0%

0%

2, Urk leert

0

-97

-97

0%

0%

3, Urk werkt

1.785

-149

1.636

3%

0%

4, Urk leeft

785

-482

303

1%

1%

5. Urk verbindt

110

-151

-41

0%

0%

Lasten en baten na bestemming

68.859

-68.859

0

100%

100%

Overzicht baten en lasten

2023

2024

2025

(BBV art 17)

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

Programma

Urk mit eenkanger

14.935

-2.271

12.664

14.936

-2.273

12.662

14.943

-2.276

12.667

Urk leert

4.878

-1.630

3.249

4.915

-1.634

3.281

4.952

-1.638

3.314

Urk werkt

17.179

-15.389

1.790

16.140

-14.358

1.781

19.423

-17.649

1.774

Urk leeft

13.365

-5.583

7.783

13.484

-5.676

7.809

13.577

-5.769

7.808

Urk verbindt

1.863

-585

1.279

1.872

-592

1.280

2.480

-599

1.880

Algemene dekkingsmiddelen

Treasury

-400

-153

-552

-399

-153

-552

-399

-153

-552

OZB woningen

207

-2.894

-2.687

208

-2.981

-2.773

209

-3.070

-2.861

OZB niet-woningen

0

-2.461

-2.461

0

-2.521

-2.521

0

-2.582

-2.582

Belastingen Overig

97

-121

-24

98

-122

-24

100

-123

-24

Algemene uitkering (incl. SD)

178

-29.197

-29.018

308

-30.048

-29.740

601

-31.140

-30.539

0

0

0

0

0

0

Overhead

0

0

0

0

0

0

Overhead

8.236

-319

7.917

8.543

-322

8.221

8.860

-325

8.535

Heffing VPB

Heffing VPB

0

0

0

0

0

0

Onvoorziene uitgaven

159

0

159

159

0

159

159

0

159

Saldo van baten en lasten

60.698

-60.602

96

60.263

-60.680

-417

64.905

-65.324

-419

Toevoeging en onttrekkingen reserves

Urk mit eenkanger

0

-40

-40

0

0

0

0

0

0

Urk leert

0

-97

-97

0

-97

-97

0

-97

-97

Urk werkt

105

-145

-40

105

-145

-40

105

-145

-40

Urk leeft

779

-299

480

779

-299

480

779

-299

480

Urk verbindt

100

-498

-398

102

-27

75

104

-27

77

0

0

0

0

0

0

0

0

0

984

-1.080

-96

986

-569

417

988

-569

419

Resultaat

61.682

-61.682

0

61.249

-61.249

0

65.893

-65.893

0

Taakveldbegroting

Taakveldbegroting

2022

BBV2017

na bestemming

waarvan reserves

lasten

baten

saldo

lasten

baten

2

3

4

5

6

0.1

Bestuur

1.086.146

1.086.146

0.2

Burgerzaken

589.811

-346.298

243.513

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

36.583

-48.259

-11.677

0.4

Overhead

7.822.583

-316.693

7.505.889

0.5

Treasury

-399.845

-152.919

-552.764

0.61

OZB woningen

206.040

-2.807.700

-2.601.660

0.62

OZB niet-woningen

-2.402.738

-2.402.738

0.64

Belastingen Overig

95.275

-120.186

-24.911

0.7

Algemene en overige uitkeringen Gemfonds

112.869

-30.676.712

-30.563.843

0.8

Overige baten en lasten

165.000

-140.000

25.000

0.10

Mutaties reserves

2.679.860

-1.157.929

1.521.931

2.679.860

-1.157.929

1.1

Crisisbeheersing en Brandweer

1.228.611

1.228.611

1.2

Openbare orde en Veiligheid

289.860

289.860

2.1

Verkeer en vervoer

2.529.529

-62.553

2.466.976

2.5

Openbaar vervoer

54.184

54.184

2.3

Recreatieve Havens

445.925

-359.220

86.705

2.4

Economische Havens en waterwegen

378.456

-293.094

85.362

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

4.685.008

-4.800.479

-115.471

3.3

Bedrijfsloket en -regelingen

346.882

-214.702

132.180

3.4

Economische promotie

426.470

-43.641

382.828

4.1

Openbaar basisonderwijs

496.098

-40.000

456.098

4.2

Onderwijshuisvesting

1.695.900

-7.078

1.688.822

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

2.650.335

-1.578.528

1.071.808

5.1

Sportbeleid en activering

509.973

-234.687

275.287

5.2

Sportaccommodaties

1.630.919

-703.227

927.693

5.3

Cultuurpres., -prod. en -participatie

98.616

98.616

5.4

Musea

231.413

-65.377

166.035

5.5

Cultureel erfgoed

107.351

-30.509

76.841

5.6

Media

567.783

-88.720

479.063

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

1.337.204

-48.543

1.288.661

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

2.226.189

-6.867

2.219.321

6.2

Wijkteams

888.773

-59.145

829.628

6.3

Inkomensregelingen

3.218.992

-1.926.721

1.292.271

6.4

Begeleide participatie

3.723.576

3.723.576

6.6

Maatwerk-voorzieningen (WMO)

761.741

-1.524

760.217

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

455.442

-17.000

438.442

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

3.150.333

3.150.333

6.81

Geëscaleerde zorg 18+

248.642

-157.854

90.789

6.82

Geëscaleerde zorg 18-

965.447

965.447

7.1

Volksgezondheid

1.198.220

-15.000

1.183.220

7.2

Riolering

1.587.629

-2.066.805

-479.176

7.3

Afval

1.567.138

-1.906.911

-339.773

7.4

Milieubeheer

1.263.935

1.263.935

7.5

Begraafplaatsen

273.844

-314.691

-40.848

8.1

Ruimtelijke Ordening

506.848

-15.281

491.567

8.2

Grondexploitatie (niet bedrijventerr.)

13.593.969

-14.974.954

-1.380.985

8.3

Wonen en bouwen

1.145.428

-678.436

466.992

68.880.984

-68.880.984

0

2.679.860

-1.157.929

Reservemutaties per reserve

Reserve

Omschrijving (toevoeging= +; onttrekking= -)

2022

2023

2024

2025

9091401

Algemene reserve

-23.326

-413.669

0

0

1510000 bibliotheek restitutie bijdr. 2012 t/m 2022

5.000

1922401 egalisatie negatieve begrotingssaldi uit meerjarenbegroting 2021-2024 en 2022-2025, op basis van Kadernota en bijgesteld perspectief naar aanleiding van uitkering gemeentefonds

-28.326

-411.435

1922401 Correctie reservemutatie Parel van Urk

-2.234

9091403

Incidentele doeleinden

-40.339

1822500 Inhuur tbv implementatie omgevingswet

-18.800

1999200/IBP 2020-2024: vernieuwing intranet, professionaliseren P&C, vervanging telefooncentrale, uitbreiding openingstijden/werken op afspraak, migratie naar nieuwe generatie IP-adressen, Goavroam (11.825 -33.364)

-21.539

9100204

Huisvesting gem.huis en bieb (beklemd)

-7.655

-7.915

-7.915

-7.915

1999300 bespaarde rente

18.181

17.922

17.922

17.922

1999300 40-jarige bijdrage investeringslasten

-25.837

-25.837

-25.837

-25.837

9100206

Wachtgelden wethouders

-62.300

-57.008

Frictiekosten

-62.300

-57.008

9100207

Kantoormeubilair vervanging

15.096

17.096

19.096

21.096

1999101 voeding uit exploitatie en vrijval kapitaallasten

14.022

16.022

18.022

20.022

1999101 planjaarbudget

-2.339

-2.339

-2.339

-2.339

1999400 voeding uit exploitatie en vrijval kapitaallasten

2.901

2.901

2.901

2.901

1003000 voeding uit vrijval kapitaallasten

512

512

512

512

9100209

Frictiekosten personeel

63.548

63.548

63.548

63.548

1999100 Frictiekosten personeel; voeding uit exploitatie

65.000

65.000

65.000

65.000

1999121 dekking nog verschuldigde loonkosten

-1.452

-1.452

-1.452

-1.452

9112007

Brandweer (beklemd)

13.438

192.450

192.450

192.450

1120002 Budget kazerne brandweer

192.450

192.450

192.450

192.450

1120002 dekking IO 4120030 NijvPad Grond&Proces

-179.011

9121009

Vervanging activa IBOR

541.465

540.961

540.961

540.961

1210100 bijdrage inzake rehabilitatie wegen o.b.v. beheerplan IBOR

541.465

540.961

540.961

540.961

9121013

Afschr.rotonde Rotholm_Vlaak

-16.614

-16.614

-16.614

-16.614

1210100: kapitaallasten VA240108 rotonde Vlaak-Rotholm

-20.508

-20.508

-20.508

-20.508

1210100: bespaarde rente

3.894

3.894

3.894

3.894

9121014

Afschr.dijkovergang waterval 18/101

-3.956

-3.956

-3.956

-3.956

1210100: kapitaallasten VA240113 dijkovergang waterval

-5.741

-5.741

-5.741

-5.741

1210100: bespaarde rente

1.785

1.785

1.785

1.785

9121015

Afschr.Bvw.Vrz.Zeeheldenwijk AD

-203.430

-203.430

-203.430

-203.430

1210100: kapitaallasten VA240119 Ov.bovenwijkse Voorz. Zeeheldenwijk '18/009; 25jr

-203.430

-203.430

-203.430

-203.430

9121016

Fietspad Urkerveld

-10.087

-10.087

-10.087

-10.087

120100 kapitaallasten fietspad Urkerveld VA 333103/1210100 (vanaf 2020)

-14.864

-14.864

-14.864

-14.864

1210100: bespaarde rente

4.777

4.777

4.777

4.777

9122138

Uitdiepen havens

25.552

25.552

25.552

25.552

Vaste voeding

25.552

25.552

25.552

25.552

9142100

Planv.Onderw.&bew.onderw. Zeeheldenwijk

-97.164

-97.164

-97.164

-97.164

Betreft bijdrage uit kapitaallasten reserve t.b.v. gedeeltelijke dekking investeringslasten onderwijs en bewegingsonderwijsvoorzieningen Zeeheldenwijk.

-97.164

-97.164

-97.164

-97.164

9153017

Binnensportaccommodaties

25.517

25.517

25.517

25.517

1530301 gymgebouw de Nagel; voeding tlv exploitatie

6.605

6.605

6.605

6.605

1530300 gymgebouw de Noord; voeding tlv exploitatie

18.912

18.912

18.912

18.912

9156070

Dekk.fonds Parel van Flevoland (beklemd)

-63.904

-63.904

-63.904

-63.904

1560200 bijdr hist steiger met havenvuur

-41.782

-41.782

-41.782

-41.782

1560201 PvFl kap- en expl.lasten

-17.495

-17.495

-17.495

-17.495

1560210 dekking expl.lasten strandpaviljoen

-14.231

-14.231

-14.231

-14.231

1560700 bijdr Oude Dorp autoluw t.b.v. toerisme

-6.765

-6.765

-6.765

-6.765

1560700 bespaarde rente (omslagrente)

29.238

29.238

29.238

29.238

1560000 Onderh.en voorzieningen strand

-12.869

-12.869

-12.869

-12.869

9158020

Speeltuinwerk

9.932

9.932

9.932

9.932

1580700 speeltuinen en weiden

9.932

9.932

9.932

9.932

9158021

Afschr Skatebaan Wilhelminapark

-5.625

-5.625

-5.625

-5.625

1580700 Dekking kapitaallasten

-5.625

-5.625

-5.625

-5.625

9158022

Afschr Speelbos 2.0

-19.783

-19.783

-19.783

-19.783

1580700 Dekking kapitaallasten

-19.783

-19.783

-19.783

-19.783

9158023

Afschr Julianaplantsoen

-16.543

-16.543

-16.543

-16.543

1580700 Dekking kapitaallasten

-16.543

-16.543

-16.543

-16.543

9163022

Sociaal domein

-253.500

-30.083

IJslands preventiemodel.

-175.500

-30.083

Dekking beleidsmedew Jeugd t/m 2022

-78.000

0

9161023

Sociale Uitkeringsregelingen

-25.368

-10.368

Extra middelen hulp en steun

-25.368

-10.368

9180041

Afvalstoffenheffing

-3.170

Inhuur t/m 05/22

-3.170

9183028

Infrastructuur (3e brug)

486.331

Betreft afdracht uit Zwhk fa 5: € 80.439 en Oranjewijk (afronding): € 405.892

486.331

9183032

Grondzaken

1.193.816

-15.000

-15.000

-15.000

Betreft winst uit Zwhk fa 5: € 35.032 en Oranjewijk (afronding): € 1.158.784

1.193.816

1830700 jaarlijkse bijdrage woonwensenonderzoek (kadernota 2019)

0

-15.000

-15.000

-15.000

1.521.931

-96.093

417.035

419.035

Blauw: de baten zijn groter dan de lasten of de toevoeging aan de reserves is groter dan de onttrekking van de reserves.

Rood:    de baten zijn kleiner dan de lasten of de toevoeging aan de reserves is kleiner dan de onttrekking van de reserves.

Overhead

Een belangrijk nieuw aspect van BBV-nieuw betreft de verantwoording van de overhead. Voorheen was het gebruikelijk de overhead om te slaan op de directe loonkosten en in totaliteit dan door te belasten naar de diverse programma’s. Vanaf 2019 dient de overhead op een afzonderlijk taakveld en zodoende op een afzonderlijk programma te worden verantwoord.
Het BBV-nieuw definieert overhead als volgt: “de overhead betreft alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. Daarom kiezen we ook in 2019 voor omslag over de directe loonkosten omdat de overhead feitelijk ter ondersteuning dient van het direct productief personeel.
In ons geval is het taakveld overhead onder programma 5 verantwoord. BBV-nieuw staat wel toe dat de overhead doorbelast wordt aan grondexploitatie en investeringen. Die doorbelasting is gesaldeerd met het in onderstaande overzicht vermelde bedrag aan overhead.

Overhead

Raming overheadkosten (incl. reservemutaties)

7.505.889

A

Personeelslasten op overhead

3.995.387

Overige d&l

3.510.503

I Overhead obv personeelslasten

Personeelslasten

13.995.601

Personeelslasten taakvelden

10.000.214

B

Overheadspercentage

75,1%

A/B

Deze pagina is gebouwd op 10/14/2021 17:55:18 met de export van 10/14/2021 17:43:08