Paragrafen

Omgevingswet

Inleiding

De Omgevingswet is een aangenomen, maar nog niet ingegane Nederlandse wet, die een verregaande vereenvoudiging van het stelsel van wetgeving voor de ontwikkeling en het beheer van de leefomgeving (omgevingsrecht) beoogt. In de Omgevingswet worden wet- en regelgeving voor de fysieke leefomgeving gebundeld en gemoderniseerd met het doel om te komen tot eenvoudigere en toegankelijkere regels voor iedereen. Het motto ‘ruimte voor ontwikkeling, waarborgen voor kwaliteit’ vormt de essentie van de Omgevingswet. De Omgevingswet staat voor een goede balans tussen het benutten en beschermen van de fysieke leefomgeving (fysiek en sociaal) en een andere manier van werken.

De inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet is verschillende malen uitgesteld. In 2021 werd de inwerkingtreding uitgesteld naar 1 juli 2022. De wet is door de val van het huidige Kabinet niet controversieel verklaard, dat betekent dat de voorbereidingen voor de wet doorgang blijven vinden. Het grootste knelpunt voor een succesvolle invoering van de Omgevingswet blijft nog steeds het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). De Eerste Kamer heeft tot en met het voorjaar 2021 de tijd om zich te laten informeren over het DSO en discussiepunten zoals de incidentele en structurele kosten van de wet. In mei 2021 moet duidelijk worden of de Eerste Kamer kan instemmen met de beoogde inwerkingtredingsdatum van 1 juli 2022 of dat de inwerkingtredingsdatum nog een keer wordt uitgesteld. De wet heeft een overgangstermijn die loopt tot en met 2029. In die periode moet er nog veel werk verzet worden om over te gaan naar het nieuwe stelsel.

De invoering van de Omgevingswet is een opgave die de gemeente Urk zelf moet bekostigen. Het komt erop neer dat de gemeente in haar eigen begroting geld moet reserveren om de invoering van deze wet goed vorm te geven. Het Rijk gaat er daarbij vanuit dat de gemeente de voorbereidingen voor de implementatie van de wet oppakt binnen de staande organisatie.

Doelstellingen

De implementatie van de Omgevingswet is een forse opgave die de gehele gemeentelijke organisatie raakt. Er wordt gewerkt aan een aantal hoofddoelen:

  1. Feitelijke invoering van de Omgevingswet waarbij de verbeterdoelen van de wet het uitgangspunt zijn;
  2. Optimalisatie van dienstverlening aan inwoners/initiatiefnemers;
  3. Cultuurverandering binnen de organisatie die nodig is om de Omgevingswet straks goed uit te kunnen voeren.

Het werk is verdeeld in een aantal werkpakketten, die aansluiten bij de verandering die nodig is. De werkpakketten zijn:

Onderdelen implementatie

Werkpakketten

I.   Inhoud
(de thematische verbreding en de nieuwe instrumenten)

  1. Vernieuwing omgevingsbeleid
  1. Omgevingsvisie
  1. Omgevingsplan en programma’s
  1. Omgevingsvergunning

II.   Rol en gedrag
(betere en snellere dienstverlening en intern meer integraal werken)

  1. Organisatieontwikkeling en manier van werken
  1. Dienstverlening en werkprocessen

III.   ICT en informatievoorziening
(het Digitaal Stelsel Omgevingswet, informatievoorziening intern gemeente en voor initiatiefnemers)

  1. Informatievoorziening en Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)

Het implementatieplan Omgevingswet beschrijft het overzicht van alle werkpakketten (reeds lopende en toekomstige activiteiten) voor de implementatie van de wet. Het implementatieplan is een dynamisch document. ‘We bouwen aan de brug, terwijl we er op lopen’. Al werkende zullen we keuzes moeten maken en het plan actualiseren.

Implementatie op Urk

Voor de gemeente Urk is het belangrijk om de organisatie, het bestuur en het management op de invoering van de Omgevingswet voor te bereiden. De Omgevingswet gaat namelijk invloed uitoefenen op de dienstverlening, processen en werkwijzen in de organisatie. De Omgevingswet vraagt overheden om informatie digitaal te ontsluiten. Dat vergt veel inspanningen van de gemeenten. Zo moeten alle juridische regels straks digitaal beschikbaar zijn. Het DSO integreert data en regels in een stelsel van voorzieningen. In het Omgevingsloket kan een initiatiefnemer straks met een klik op een gebiedskaart snel zien wat wel en niet is toegestaan in de directe leefomgeving.

De gemeente Urk heeft de implementatie van de wet belegd in een programma. Hoe Urk aan de slag gaat met de voorbereidingen voor de wet en wat de Omgevingswet aan werkzaamheden vraagt is beschreven in het implementatieplan Omgevingswet. Het implementatieplan is in november 2019 vastgesteld door het college van B&W. Het implementatietraject Omgevingswet is een traject dat nagenoeg de hele gemeentelijke organisatie raakt. Alle werkpakketten lopen parallel aan elkaar en leiden gezamenlijk tot de invoering van de Omgevingswet. Er wordt door het programmateam Omgevingswet gewerkt aan de realisatie van het implementatieplan Omgevingswet. De VNG heeft een lijst gepubliceerd met minimale acties die de gemeenten moeten uitvoeren om op 1 juli 2022 klaar te staan voor de inwerkingtreding van de wet. De gemeente Urk gebruikt deze lijst met ‘minimale acties Omgevingswet’ als leidraad opdat zij de basisvereisten voor de Omgevingswet tijdig op orde heeft. Aangezien de gemeente Urk relatief laat is gestart met de voorbereidingen voor de implementatie van de Omgevingswet houden wij ons in 2021 aan de lijst met minimale vereisten. Eventuele ambities vanuit de gemeente voor de toekomst zijn dus vooralsnog niet ingecalculeerd en dit is gezien de beperkte capaciteit in de organisatie en de bestaande werkdruk ook niet realistisch om er extra bij te doen. De aanname van het Rijk is dat de invoering van de wet wordt opgepakt met eigen personeel. De gemeente Urk maakt momenteel op een aantal onderdelen gebruik van inhuur.

Implementatieplan

Om invulling te geven aan de thema’s en onderdelen is ook een Implementatieplan opgesteld. Hieronder zijn de projecten die in 2022 (gaan) spelen in beeld gebracht met daarbij de projectfase die eind 2022 zal zijn bereikt. De Omgevingsvisie Urk 2030 wordt in december 2021 afgerond.

Werkpakket

Thema

Beleidsuitvoering

Looptijd

Fase (jaar 2022)

Vernieuwing Omgevings-beleid

Bestaand omgevingsbeleid

Vaststellen omgevingsbeleid lacunes

2020-2021

Afsluiting

Vernieuwing Omgevings-beleid

Bruidsschat (gedecentraliseerde rijksregels, b.v. geluid)

Inventarisatie verandering huidig beleid ten opzichte van nieuwe instructieregels

2020-2021

Realisatie

Vernieuwing Omgevings-beleid

Bestuurlijk traject: bepalen ambitie en waarden voor elk van de regels

2020-2023

Voorbereiding

Vernieuwing Omgevings-beleid

Juridische waarborging bruidsschatregels in Omgevingsplan

2021-2029

Definitie

Omgevings-plan en programma’s

Effecten regels en juridische gevolgen

Weergave effecten van huidige regels schrappen of handhaven

2021-2022

Voorbereiding

Omgevings-plan en programma’s

Juridische risico analyse overgang bestemmingsplan – omgevingsplan

2021-2022

Voorbereiding

Omgevings-plan en programma’s

De nieuwe ruimtelijke digitale standaard

Overgang ruimtelijke data naar STOP/TPOD standaard

2021-2022

Realisatie

Omgevings-plan en programma’s

Ruimtelijke ambities per locatie/thema

Bestuurlijk traject: bepalen ambitie en waarden voor elke thema/gebied op basis van eerdere inventarisatie en analyses

2021-2022

Voorbereiding

Omgevings-plan en programma’s

Verbeterpunten binnen huidig ruimtelijk beleid (binnenplanse afwijkingen etc.) destilleren

2021-2022

Definitie

Omgevings-plan en programma’s

Opstellen Nota van Uitgangspunten voor het schrijven van Omgevingsplan

2021-2023

Definitie

Omgevings-plan en programma’s

Omgevingsplan

Activiteiten naar detail opnemen in Omgevingsplan. Vastleggen regels voor bouwen, vergunningen, exploitatie, overgangsrecht, etc. Omzetten van tijdelijk deel Omgevingsplan.

2021-2029

Definitie

Omgevings-plan en programma’s

Omgevingsprogramma’s

Visie en waarden (bestuurlijk) omzetten naar 1 lijst lokale Omgevingswaarden

2021-2023

Initiatief

Omgevings-plan en programma’s

Programma’s vaststellen

2020-2029

Initiatief

Omgevingsvergunning

Inrichten vergunningaanvragen en meldingen

Uitrollen opvolger Squit XO – Rx Mission / Rx Launch

2020-2021

Afsluiting

Omgevingsvergunning

Kennisverwerving/ training nieuwe software

2020-2021

Afsluiting

Omgevingsvergunning

Inrichten proces buitenplanse activiteiten - Adviesrecht van de raad - Wanneer gemeentelijke adviescommissies om advies vragen

2020-2021

Afsluiting

Omgevingsvergunning

Invoering Omgevingstafel

2020-2021

Afsluiting

Omgevings-vergunning

Overgang WKB

Implementatie WKB

2020-2022

Voorbereiding

Organisatie-ontwikkeling & manier van werken

Interne communicatie

Omgevingswetronde

2020-2021

Afsluiting

Organisatie-ontwikkeling & manier van werken

Oplevering communicatieplan (+ externe communicatie)

2020-2022

Voorbereiding

Organisatie-ontwikkeling & manier van werken

Inrichten periodieke updates voor ambtenaren en raad

2020-2022

Voorbereiding

Organisatie-ontwikkeling & manier van werken

Externe communicatie

Inrichten periodieke updates voor stakeholders, burgers, bedrijven

2020-2022

Voorbereiding

Organisatie-ontwikkeling & manier van werken

Trainingen en Opleidingen

Trainingen en Opleidingen 1. Informeren en bewustwording creëren 2. In kaart brengen en veranderen 3. Inkopen van opleidingen 4. Aanbieden van opleidingen 5. Evalueren, doorontwikkelen en monitoren

2020-2029

Voorbereiding

Dienstverlening en werkprocessen

Vragenbomen en vergunning-check

Verwerven kennis over toepasbare regels, interdisciplinaire aspecten, benodigde software en standaard (STTR)

2020-2022

Realisatie

Dienstverlening en werkprocessen

Opstellen vragenbomen naar gewenst niveau dienstverlening

2020-2021

Voorbereiding

Dienstver-lening en werkprocessen

Digitale inrichting dienstverlening

Verwerving software of dienst voor het opstellen van toepasbare regels/ vragenbomen

2020-2021

Voorbereiding

Dienstver-lening en werkprocessen

Implementatie software of dienst + toepasbare regels/ vragenbomen

2020-2021

Voorbereiding

Dienstver-lening en werkprocessen

Dienstverlening inrichting voor topactiviteiten

2020-2022

Voorbereiding

Informatievoorziening en Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)

Implementatie DSO

Verwerving software DSO-LV

2020-2021

Realisatie

Informatievoorziening en Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)

Formuleren lokale indieningsvereisten en aanleveren aan DSO-LV

2021-2022

Realisatie

Informatievoorziening en Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)

Koppeling VTH functionaliteit aan DSO

2021-2022

Realisatie

Informatievoorziening en Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)

Training medewerkers

2020-2022

Realisatie

Benodigde middelen

Incidentele kostenposten voor de implementatie van de Omgevingswet zijn gelegen in: wet- en regelgeving, instrumenten en regelbeheer, dienstverlening, bedrijfsarchitectuur, informatiearchitectuur, relatie- en stakeholdermanagement, opleidingskosten personeel en cultuurverandering. Hieronder volgt een opsomming van benodigde extra middelen:

3. Urk werkt

beleid

2021

2022

2023

2024

2025

Omgevingswet, programmakosten:

wettelijk

€ 520.210

€ 410.000

€ 94.500

€ 85.500

€ 76.500

Met het nog beschikbare budget ten behoeve van de implementatie kunnen de kosten 2021 nog worden opgevangen. Voor 2022 is dan aanvullend € 410.000 ten laste van de algemene reserve noodzakelijk. De doorkijk tot en met het jaar 2025 betreft een schatting. Dit is mede afhankelijk van de definitieve inwerkingtredingsdatum van de wet en de wijze waarop Urk de implementatie voortzet (programma of lijn).

Keuzes die effect kunnen hebben op de kostenposten 2022-2025

Omgevingsplan en leges
De gemeente moet keuzes maken over de uitgangspunten, structuur en insteek van het nieuwe Omgevingsplan. Daarbij moet ook uitgewerkt worden in welke stappen en in welk tempo het nieuwe Omgevingsplan wordt opgesteld. Eén en ander in lijn met de kaders vanuit rijks- en provinciale regelgeving en vastgelegd in een met de raad afgestemd plan van aanpak. De gemeente heeft tot 2029 de tijd om het Omgevingsplan te maken. Het eventueel gaan heffen van leges voor de omgevingsvergunning is pas aan de orde, nadat de werkzaamheden voor het Omgevingsplan zijn verricht. Door de verschuiving in taken zal de gemeente minimaal 40% minder legesinkomsten verwerven.

Vergunningverlening, toezicht en handhaving
Op termijn zal een verschuiving van de werkzaamheden binnen en tussen de functies optreden (minder vergunningplichten, meer zorgplichten en algemene regels). Meer toetsingen achteraf zorgt voor een verschuiving van taken van vergunningverlening naar toezicht en handhaving. De verwachting is dat deze verschuiving vooralsnog niet leidt tot minder vergunningverleners.

Omgevingsprogramma’s
Beleidsuitvoering onder de Omgevingswet krijgt een belangrijke rol via de Omgevingsprogramma’s. Met die programma’s kan een gemeente, de in de Omgevingsvisie geformuleerde ambities en doelen, via maatregelen tot uitvoering brengen. Op dit moment werken we als gemeente op sectoraal niveau gedeeltelijk in de geest van de Omgevingswet. Zo maken we bijvoorbeeld een woonvisie, waarvan een groot onderdeel het woningbouwprogramma is. Zo’n woningbouwprogramma is vanaf de invoering van de wet een Omgevingsprogramma. Voor andere beleidsvelden zijn wellicht vergelijkbare situaties (GRP, GVVP). De gemeente moet nog in beeld brengen welke Omgevingsprogramma’s we op welk moment moeten actualiseren en derhalve ook op welk moment we welke budgetten benodigd hebben (P&C-cyclus).

Formatie-uitbreiding
De Omgevingswet vraagt verschillende expertise, bijvoorbeeld op het gebied van geur, geluid, bodem en grondeigendom. Het is mogelijk dat voor deze taken extra formatie benodigd is. Deze kosten zijn nog niet in beeld. Om mee te kunnen kijken met proefprojecten van andere gemeenten binnen het ambassadeursnetwerk of zelf proefprojecten als gemeente te
organiseren moet een trekker voor de Wkb worden aangesteld. VTH processen voor bouwwerken die onder gevolgklasse 1 vallen moeten worden ingericht en aangepast op de Wkb. Dat is niet mogelijk zonder daarmee te oefenen en afspraken te maken met de kwaliteitsborgers.

Digitalisering
Burgers en bedrijven moeten gemakkelijker online zaken kunnen doen met de overheid. Uitbreiding van het digitale dienstenpakket verhoogt de efficiency en vermindert de regeldruk. Daarbij staat bij de overheid één ding voorop: gegevens van burgers moeten goed beschermd zijn. In de praktijk betekent dit dat ICT kosten zullen toenemen. Voor de upgrade van de huidige VTH-software (Rx. Mission) is een garantie vanuit de leverancier ontvangen dat de gemeente Urk voor 1 juli 2022 in staat is om nieuwe aanvragen en meldingen te ontvangen en te verwerken. Een leverancier voor de software van het Omgevingsplan is in Q2 2021 geselecteerd. De aanschaf van software zal structurele lasten met zich meebrengen.

Deze pagina is gebouwd op 10/14/2021 17:55:18 met de export van 10/14/2021 17:43:08