Financiële begroting

Stand en verloop reserves

Hieronder volgt een overzicht van het geprognosticeerde verloop van alle reserves en geeft inzicht in de beginstand, mutaties en de eindstanden voor de periode 2019-2024. Voor wat betreft de mutaties wordt verwezen naar de programmatoelichtingen.

Reserves (x € 1.000)

rekening

begroting

begroting

begroting

begroting

begroting

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Algemene reserve

Stand per 1 januari

3.830

4.131

4.729

4.705

4.292

4.292

Toevoegingen/onttrekkingen

301

598

-23

-414

0

0

Stand per 31 december

4.131

4.729

4.705

4.292

4.292

4.292

Beklemde reserves

Stand per 1 januari

15.851

16.211

13.782

13.715

13.882

14.120

Toevoegingen/onttrekkingen

360

-2.461

-66

167

238

309

Stand per 31 december

16.211

13.750

13.715

13.882

14.120

14.430

Overige bestemmingsreserves

Stand per 1 januari

17.678

21.584

16.963

17.565

17.586

17.696

Toevoegingen/onttrekkingen

3.906

-4.620

602

21

110

110

Stand per 31 december

21.584

16.963

17.565

17.586

17.696

17.806

Overige bestemmingsreserves

Stand per 1 januari

582

239

0

0

0

0

Toevoegingen/onttrekkingen

-343

-239

0

0

0

0

Stand per 31 december

239

0

0

0

0

0

Resultaat boekjaar

-239

0

0

0

0

0

Totaal reserves

Stand per 1 januari

37.358

41.926

35.473

35.986

35.760

36.108

Toevoegingen/onttrekkingen

4.224

-6.723

512

-225

348

419

Stand per 31 december

41.583

35.442

35.986

35.760

36.108

36.527

De beklemde reserves betreffen die reserves, welke bij andere aanwending budgettaire gevolgen hebben. De mutaties op de reserves zijn gebaseerd op besluitvorming van uw raad (begrotings-wijzigingen). Hierbij is ervan uitgegaan dat volledige realisatie van de onttrekkingen zal plaatsvinden.

Blauw: de toevoeging aan de reserves is groter dan de onttrekking van de reserves.
Rood:    de toevoeging aan de reserves is kleiner dan de onttrekking van de reserves.

Deze pagina is gebouwd op 10/14/2021 17:55:18 met de export van 10/14/2021 17:43:08