Programma's

Urk leeft

Inhoud en doelstelling

Samen met onze inwoners zorgen voor een goede kwaliteit van de openbare leefomgeving waardoor het prettig wonen en recreëren is op Urk. Om aantrekkelijk te zijn en te blijven, is de kwaliteit van de woningvoorraad van belang. Belangrijk is het voorzien in voldoende woningen die voldoen aan duurzaamheid, wooncomfort en veiligheidseisen, rekening houdend met de verschillende doelgroepen. Door de veranderende bevolkingssamenstelling en de veranderde woonwensen is het van belang om zeer vraaggestuurd te ontwikkelen.

Duurzaamheid krijgt een steeds prominentere plaats binnen alle beleidsterreinen. Ook de komende jaren zullen de nodige duurzaamheidsprojecten geïnitieerd moeten worden en zullen wij bedrijven en bewoners actief moeten informeren, verleiden en inspireren om bij te dragen aan de duurzaamheidsdoelstellingen voor Urk. Vanuit de duurzaamheidsvisie is het nodig te komen tot een duurzaamheidsfonds om van daaruit de werkzaamheden in gang te zetten.

Wij werken aan het schoon, heel en veilig houden van de openbare ruimte. Het beheer van de openbare ruimte wordt integraal uitgevoerd. Wegen, groen en water worden als één geheel gezien. Waarbij rekening wordt gehouden met de belevingswaarde en de functionele kwaliteiten van de openbare ruimte. Net als het borgen van maatschappelijke voorzieningen in de nieuwe wijken. Ook het terugdringen van afval en het bevorderen van hergebruik van grondstoffen heeft een hoge prioriteit. We doen dit alles in maximale verbondenheid met onze inwoners.

Op Urk werken we samen aan een omgeving waar mensen veilig zijn en zich veilig voelen. Bestrijden van ondermijning is een serieus aandachtspunt.

Wettelijke grondslag

De uitvoeringspraktijk van politie, justitie en gemeente op het terrein van openbare orde en veiligheid verandert sterk door de komst van nieuwe wet- en regelgeving. De rol en verantwoordelijkheden van de gemeente op het terrein van veiligheid nemen toe, zoals blijkt uit de aandacht voor toezicht en handhaving. De gemeente wil de wet- en regelgeving correct toepassen en uitvoeren.

Maatschappelijke opgaven

Interbestuurlijk Programma

Gemeente Urk

  • Samen aan de slag voor het klimaat (opgave 1)
  • Naar een vitaal platteland (opgave 4)
  • Overkoepelende thema’s (opgave 10)
  • Goed schaken op twee borden: groei accommoderen én verbeteren (opgave 1)
  • Het bestrijden van ondermijning (opgave 4)
  • Versnellingen en intensiveringen in de duurzaamheidstransitie (opgave 5)
  • Nederland Gasloos 2050
  • Klimaatadaptatie
  • Omgevingsvisie Urk

Wat willen wij bereiken en wat gaan wij ervoor doen?

Maatschappelijke effecten

Beleidsuitvoering

Looptijd

Fase (jaar 2022)

B/K

Voldoende en passende woningaanbod

Oranjewijk

2022-2024

Realisatie

B

Zeeheldenwijk (fase 1)

2022-2024

Realisatie

B

Huisvesting arbeidsmigranten

2022-2023

Initiatief

Bijdrage Urk in het kader extra 100.000 woningen (motie Koerhuis)

2022-2050

Initiatief

Visie herontwikkeling locatie Noorderzand

2022

Realisatie

B

Actualisatie woonvisie

2022

Afsluiting

B

Leefbare, veilige en duurzame omgeving

Implementatie Omgevingswet

2022-2029

Voorbereiding

K

Warmtenet Zeeheldenwijk

2022-2024

Voorbereiding

B

Brandweerkazerne

2022-2023

Voorbereiding

B

Doorontwikkeling afvalinzamelingssysteem i.c.m. stabilisering afvalstoffenheffing

2022-2023

Realisatie

B

Herinrichting Singel

2022-2023

Voorbereiding

Uitbreiding begraafplaats 'De Vormt'

2022

Realisatie

Huisvestingsopgave wonen met zorg

2022-2023

Realisatie

B

Inclusieve samenleving

2022

Afsluiting

B

Betere fysieke bereikbaarheid en doorstroming

Verkeersinfrastructuur: domineesweg/randweg

2022-2030

Initiatief

Verbetering Openbaar Vervoer (2 haltevoorzieningen)

2022-2023

Voorbereiding

B

Herstructurering dorpsingang (onderzoek)

2022-2023

Definitie

Michiel de Ruyter Allee

2022-2023

Realisatie

B

Reconstructie Urkerweg

2022-2023

Realisatie

B

Michiel de Ruyterbrug

2022-2023

Realisatie

B

Vaarduiker Oranjewijk, Zeeheldenwijk

2022-2023

Realisatie

B

Behouden Urker cultuur en bezienswaardigheden

Haveninrichting (visueel aantrekkelijk)

2022-2023

Voorbereiding

Passend sport- en recreatie-stimuleringsaanbod

Sporthal Zeeheldenwijk

2022-2023

Ontwerp

B

Heroriëntatie accommodatiebeleid/-visie op gemeentelijke sportgebouwen

2022-2023

Voorbereiding

B

Beleidsindicatoren

Urk

NL

Indicator

2020

2021

2022

2020

Beschrijving

Bron

Nieuwbouw woningen

20,9

13,0

20,9

8,9

Het aantal nieuwbouwwoningen, per 1.000 woningen.

Urk

Huishoudelijk restafval (*2019)

186

170

150

161

De hoeveelheid restafval per bewoner per jaar (kg).

CBS/Urk

Hernieuwbare elektriciteit (*2019)

32,5%

20,1%

Hernieuwbare elektriciteit is elektriciteit die is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa.

Rijkswaterstaat

Winkeldiefstal per 1.000 inwoners

0,5

2,0

Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners.

CBS

Geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners

2,4

4,6

Het aantal geweldsmisdrijven, per 1.000 inwoners.

CBS

Diefstal uit woning

2,08

3,75

Het aantal diefstallen uit woningen.

CBS

Vernieling en beschadiging per 1.000 inwoners

8,3

6,2

Het aantal vernielingen en beschadigingen in de openbare ruimte, per 1.000 inwoners.

CBS

Verwijzingen Halt

33

11

Het aantal verwijzingen naar Halt, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 12-18 jaar.

Bureau Halt

Jongeren met delict voor rechter (2019)

1%

1%

Het percentage jongeren (12-21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen.

CBS

Niet-sporters

56,1%

49,3%

Het percentage inwoners dat niet sport ten opzichte van het totaal aantal inwoners.

RIVM

x € 1.000
Lasten € 15.014
Baten € -7.114
Saldo € 7.899
Deze pagina is gebouwd op 10/14/2021 17:55:18 met de export van 10/14/2021 17:43:08