Bijlagen

Investerings- en vervangingsplanning

Naast vervangingsinvesteringen, staan ook op basis van de diverse beheerplannen onderhoudsinvesteringen in planning. Bij vaststelling van de begroting worden ook de betreffende kredieten gevoteerd, zodat binnen de gestelde richtlijnen tot vervanging kan worden overgegaan. Dekking van de kapitaallasten is voorzien in het beheerplan, dan wel uit vrijval van kapitaallasten. Op basis van collegebesluit dec2019 (wijziging nota Waardering en Afschrijving), worden investering lager dan € 50.000 niet geactiveerd. Afschrijving gaat in principe van start een jaar na de investering.

Verder worden in deze planning te verwachten investeringen op basis van besluitvorming opgenomen. De betreffende kredieten moeten nog wel door de raad beschikbaar worden gesteld!

Investerings- / vervangingsplanning

jaar

Inves tering

lpt

2021

2022

2023

2024

2025

Opmerkingen

Rentepercentage omslagrente

1,70%

1,70%

1,70%

1,70%

1,70%

3. Urk werkt

1822518 ICT bouw-& woningtoezicht

474.800

27.597

27.597

27.597

27.597

390105 Bouw- en welstandstoezicht

Betreft te activeren ICT kosten in het kader van de Omgevingswet

2021

200.000

8

26.950

26.950

26.950

26.950

Kadernota 2021 ten laste van stelpost

390401 Havens bedrijfsmatig

Vervangen stalen damwand Haveningang kopwand Hvn-17-18-DW

2025

60.000

6

beheerplan havens; kap.lasten m.i.v. 2026

390402 Havens recreatief

Verv Slijtlaag houten dek Hist Steiger

2022

65.000

6

11.487

11.487

11.487

beheerplan havens

4. Urk leeft

490303 Straatvegen

Veegmachine SC500 (VA260169)

2023

127.910

11

12.848

12.848

beheerplan mach & voertuigen

490601 Sportvelden

Veld 7 en 8 renovatieonderhoud (was gepland voor 2019 maar wordt uitgesteld in afwachting van planvorming)

2021

120.000

19

7.444

7.444

7.444

7.444

voorzien in beheerplan sportvelden

Veld 6 renovatieonderhoud

2023

60.000

19

3.722

3.722

voorzien in beheerplan sportvelden

Renovatie kleedkamers

2023

72.513

25

3.585

3.585

dekking uit vrijval VA23014

Kunstgras veld 1 toplaag

2025

219.804

12

beheerplan sportvelden; kap.lasten m.i.v. 2026

490602 Zwembad

Dakaanpassing recreatiebad

2021

100.000

25

4.943

4.943

4.943

4.943

voorzien in beheerplan zwembad

Vervanging glijbaan rood

2022

110.000

25

5.438

5.438

5.438

voorzien in beheerplan zwembad

490802 Riolering en gemalen

1722200 Rioleringen

474800

30.839

30.839

30.839

30.839

30.839

Vervanging gemalen (VA240056)

2021

400.000

15

30.436

30.436

30.436

30.436

Looptijd op basis van vrijvallende kap.lasten

5 Urk verbindt

590903 Apparaatskosten

Vervanging meubilair uit VA260095&260099

2022

60.733

20

3.608

3.608

3.608

beheerplan meubilair

Vervanging inventaris gemeentehuis

2022

71.011

20

4.218

4.218

4.218

beheerplan meubilair

590930 Huisv Singel (overhead)

Vervanging diverse inventaris (VA260136)

2023

221.133

15

16.826

16.826

beheerplan gebouwen

590970 Tractie 2 (overhead)

Vervanging diverse voertuigen (1 perceel)

2023

205.311

11

20.622

20.622

beheerplan mach & voertuigen

Renault Kangoo electr. 12/100 (VA250019)

27.311

Pick up wijk 2 (Fiat Doblo 38-VLD-5) (VA250020)

29.300

Pick up wijk 1 (NissCabst 01-BJ-BP VA250008) (VA250021)

29.300

Pick up bovenwijks (NissCabst 02-BJ-BP VA250009) (VA250022)

29.300

Vrachtwagen begraafplaats (NissCabst 03-BJ-BP VA250010) (VA250023)

39.600

Vrachtwagen nr 1 wijk 1 (NissCabst 57-BJ-BP VA250000) (VA250024)

50.500

Nieuwe investeringen, nog te besluiten! Budgetten voor kapitaallasten wel beschikbaar gesteld.

290200 Bijzonder basisonderwijs

1421000 Basisonderw. Huisvesting

438100

304.800

309.982

315.251

Voorzieningen onderwijs en bewegingsonderwijs Zeeheldenwijk (Kadernota 2018)

Op basis van de leerlingenprognose is er een ruimtebehoefte voor het basisonderwijs van 849m2 bvo in 2022 oplopend tot ca. 2.200m2 bvo in 2035.

2022

2.100.000

35

80.104

80.104

80.104

Betreft gemiddelde looptijd van gebouw, installaties en inventaris.

Nevenvestiging van de Eliëzer en Obadjaschool: een investering van ongeveer 1,2 miljoen. Voorlopig gepland in 2023.

2022

1.200.000

35

45.774

45.774

45.774

Betreft gemiddelde looptijd van gebouw, installaties en inventaris.

Een ruimte voor bewegingsonderwijs: een investering van ongeveer 1,2 miljoen in 2022.

2022

1.200.000

35

45.774

45.774

45.774

Betreft gemiddelde looptijd van gebouw, installaties en inventaris.

490700 Gemeentelijke Brandweer

1120002 Gem. brandweer huisvesting

474800

201.512

188.074

9.063

9.063

9.063

Nieuwbouw kazerne (Kadernota 2018)

2021

4.200.000

30

179.883

179.883

179.883

179.883

Betreft gemiddelde looptijd van gebouw, installaties en inventaris.

490704 Verkeersregelingen

1212000 Openbaar vervoer

474800

104.000

52.000

52.000

52.000

52.000

Centrale bushalte (Kadernota 2018)
Raming: aanlegkosten € 1.200.000; aankoop grond: € 500.000; Aanpassen overige haltes en inrichten fietsenstallingen € 700.000. Totaal 2,4 miljoen euro. Uitgangspunt is 50% door provincie.

2021

1.200.000

30

51.395

51.395

51.395

51.395

Betreft gemiddelde looptijd van gebouw, installaties en inventaris.

Deze pagina is gebouwd op 10/14/2021 17:55:18 met de export van 10/14/2021 17:43:08