Paragrafen

Verbonden partijen

Inleiding

De paragraaf verbonden partijen geeft inzicht in de relaties van de gemeente Urk in de samenwerkingsverbanden c.q. rechtspersonen waarin bestuurlijke invloed wordt uitgeoefend en financiële belangen zijn gemoeid. Onder bestuurlijk belang wordt verstaan dat de gemeente zeggenschap heeft bijvoorbeeld doordat een wethouder, raadslid of ambtenaar zitting heeft in het bestuur of namens de gemeente stemrecht heeft. Het financiële belang is het bedrag dat ter beschikking is gesteld en dat niet verhaalbaar is of waarvoor aansprakelijkheid bestaat, indien de verbonden partij failliet gaat of haar verplichtingen niet nakomt.

Een verbonden partij kan een deelneming zijn in de zin van artikel 2:379 BW, dat wil zeggen een participatie in een kapitaalvennootschap, maar het kan ook een deelneming in een vereniging, stichting, gemeenschappelijke regeling of andere publiek- en privaatrechtelijke rechtsvormen betreffen. De keuze voor een specifieke rechtsvorm is onder andere afhankelijk van het te bereiken doel.

Bovenstaande definitie betekent ook dat er relaties met derde partijen kunnen zijn die niet onder de verbonden partijen vallen. Het gaat dan om relaties waarbij alleen sprake is van of een financieel of een bestuurlijk belang. Er zijn ook derde partijen waarin de gemeente uitsluitend en alleen een financieel belang heeft. Deze relaties behoren niet tot de verbonden partijen.

Gezien het belang van de verbonden partijen in de realisatie van de doelstellingen van de gemeente is het noodzakelijk inzicht te geven in deze partijen. In deze paragraaf wordt allereerst enige informatie verstrekt per verbonden partij. Daarnaast is er een overzicht van de verbonden partijen opgenomen waarin onder meer de financiële belangen en risico´s worden weergegeven.

Informatie over verbonden partijen

NV Rova Holding
ROVA is door een aantal gemeenten opgericht met als doel een optimale invulling van de afvalzorgplicht van de bij haar aangesloten gemeenten. Statutair is bepaald dat aandelen uitsluitend in handen kunnen zijn van overheden met een zorgtaak op het gebied van huishoudelijk afval. De deelnemende gemeenten blijven daarbij volledig autonoom. Zij stellen ieder afzonderlijk hun gemeentelijk beleid en de tarieven voor de burger vast.

De gemeente Urk is per 1 januari 2001 tot de ROVA toegetreden en heeft haar zorgtaken op het gebied van de afvalverwijdering aan de ROVA overgedragen.

De organisatie van de dienstverlening van ROVA is verdeeld over een groep werkmaatschappijen die allen dochter zijn van NV ROVA Holding. De dochtermaatschappijen richten zich op samenhangende product-marktcombinaties. Eind 2012 zijn de aandelen van NV Rova Bedrijven verkocht.

NV Huisvuilcentrale Noord Holland
HVC is een afvalnutsbedrijf dat eigendom is van 48 gemeenten en zes waterschappen, vooral in Noord-Holland, Zuid-Holland en Flevoland. Sinds de oprichting in de jaren negentig streeft HVC er naar te groeien van afvalverbrander naar regisseur van de afvalketen in haar verzorgingsgebied. Het bedrijf tekent voor inzameling van afval, logistiek, recycling en compostering, verbranding en de levering van energie en warmte. De gemeente Urk is in 1996 tot de HVC toegetreden.

NV Vitens
Vitens is het grootste drinkwaterbedrijf van Nederland en levert drinkwater aan 31% van de Nederlandse huishoudens in de provincies Flevoland, Friesland, Gelderland, Utrecht, Overijssel en een aantal gemeenten in Drenthe en Noord-Holland. Vitens is een publiek bedrijf. De aandelen van de NV zijn (in)direct in handen van provinciale en gemeentelijke overheden. Vitens is in 2002 ontstaan door fusie van de drinkwaterbedrijven Nuon Water, Waterbedrijf Gelderland en Waterleiding Maatschappij Overijssel. In 2006 is Vitens verder gefuseerd met Hydron Flevoland en Hydron Midden-Nederland.

Inmiddels zijn de preferente aandelen verkocht, tot welk bedrag aan de NV een achtergestelde lening is verstrekt. Van de opbrengst is een beklemde reserve gevormd ad € 1.065.600. Jaarlijks valt het aflossingsbedrag van de lening op de reserve vrij en komt ten gunste van de exploitatie. Wegens de tijdelijkheid (15 jaar) wordt de toevoeging aan de exploitatie jaarlijks afgebouwd ten gunste van de algemene reserve.

NV Wadinko
Op 29 mei 2006 heeft er een juridische fusie plaatsgevonden tussen de vennootschappen Wmo Beheer N.V. en Wadinko Beheer B.V. met terugwerkende kracht naar 1 januari 2006. De nieuwe naam van de vennootschap is Wadinko NV. De aandelen van de onderneming zijn in handen van de provincie Overijssel en 24 gemeenten. De vennootschap is een participatiemaatschappij met de doelstelling het stimuleren van gezonde bedrijvigheid en daarmee de werkgelegenheid in het werkgebied van haar aandeelhouders.

NV Bank Nederlandse Gemeenten
De Bank Nederlandse Gemeenten (BNG), opgericht in 1914 en gevestigd in Den Haag, is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. Met gespecialiseerde dienstverlening draagt de BNG bij aan zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. Klanten van de BNG zijn overheden en instellingen op het gebied van volkshuisvesting, gezondheidszorg, onderwijs en nut. De BNG biedt financiële diensten op maat, zoals kredietverlening, betalingsverkeer, advisering en elektronisch bankieren. BNG Bank heeft over 2018 een nettowinst behaald van € 163 miljoen (2017: € 318 miljoen).

Technofonds Flevoland BV
In 2009 is de gemeente Urk als aandeelhouder toegereden tot Technofonds Flevoland BV. Naast de gemeente Urk (1%) zijn de gemeenten Almere (20%), Lelystad (10%), Dronten (3%) en Noordoostpolder (4%) aandeelhouder. In totaal nemen de Flevolandse gemeenten 38% deel in vennootschap. De overige 62% van de aandelen zijn in handen van Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland BV, waarvan provincie Flevoland 100 % aandeelhouder van is.
Technofonds Flevoland BV heeft als doelstelling het verstrekken van risicodragend kapitaal in de vorm van leningen en aandelenkapitaal aan startende en doorstartende technologische gerichte ondernemingen binnen Flevoland, die vanwege hun status moeilijkheden ondervinden bij het realiseren van de financiering van hun initiatief.

Port of Urk BV
De Port of Urk BV is per 20 april 2017 opgericht. De BV richt zich op het beheren, ontwikkelen en exploiteren van een deel van de buitendijkse haven met bijbehorend terrein en verricht verder al hetgeen met vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Port of Urk BV neemt 1/9 deel in de Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland B.V. (in oprichting). MSNF B.V. draagt zorg voor beheer, onderhoud, herstel dan wel vernieuwing voor het in stand houden op het niveau van bij de aanleg (waartoe tevens de benodigde toekomstige vervangingsinvesteringen worden gerekend) ten aanzien van: golfbreker en buitendijkse ontsluitingsweg uitgeefbaar terrein en bootliftsteigers de vaargeul en havenkom.

GR Veiligheidsregio Flevoland
De Veiligheidsregio Flevoland is een samen-werkingsverband van alle gemeenten in Flevoland, Politie Flevoland, Brandweer Flevo-land en de GHOR Flevoland (GGD).

De veiligheidsregio heeft tot doel de veiligheid van haar inwoners tijdens rampen en crisissen te vergroten. Door eenduidige bestuurlijke aan-sturing en door adequate planning wordt de samenwerking tussen brandweer, gemeenten, Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR) en politie zowel tijdens de voorbereiding als bij de uitvoering verbeterd. De veiligheidsregio is namens de deelnemende gemeenten verantwoordelijk voor de taken op gebied van:

  • Brandweerzorg,
  • Geneeskundige hulpverlening bij ongevallen ongevallen en rampen;
  • Rampenbestrijding en crisisbeheersing;
  • Beheer van de gemeenschappelijke meldkamer.

Organogram

GR Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Flevoland
De Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Flevoland is een samenwerkingsverband van alle gemeenten in Flevoland, Regionale Ambulance Voorziening (RAV) en de GHOR Flevoland (GGD).

De gezondheidsdienst heeft tot doel het bewerkstelligen van een doelmatig en effectief georganiseerde en gecoördineerde uitvoering van de zorg voor openbare gezondheidszorg.

GR IJsselmeergroep
Het werkvoorzieningsschap draagt zorg voor aangepaste werkgelegenheid voor personen met medische- of sociale beperkingen. De GR heeft een werkmaatschappij waar de feitelijke uitvoering van de WSW (Wet Sociale Werkvoorziening) is ondergebracht: Concern voor Werk NV.

In 2008 is op landelijk niveau besloten tot een modernisering van de WSW. Als gevolg daarvan is de gemeente ingaande 2009 volledig financieel verantwoordelijk voor de WSW. Om toekomstige risico´s af te dekken is een reserve WSW gevormd.


GR Regionaal Historisch Centrum Het Flevolands Archief
Per 1 juli 2017 is de Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Land Erfgoedcentrum gewijzigd in Gemeenschappelijke Regeling Regionaal Historisch Centrum Het Flevolands Archief. Het Flevolands Archief beheert de overgebrachte archieven van de gemeenten Dronten, Lelystad, Urk en Zeewolde, het waterschap Zuiderzeeland en de provincie Flevoland.

De GR NLE is aangepast vanwege een splitsing tussen Batavialand en het Flevolands Archief. Deze aanpassing was nodig vanwege de uittreding van twee stichtingen (Nieuw Land en het Bevolkingsonderzoek in de drooggelegde Zuiderzeepolders) en de toetreding van de provincie Flevoland als deelnemer. Het Flevolands Archief houdt zich voortaan alleen bezig met de archiefwettelijke taken. De overige activiteiten en bijbehorende activa en passiva zijn afgestoten.

GR Omgevingsdienst
De Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek is per 1 mei 2012 opgericht en op 1 januari 2013 operationeel. Het jaar 2012 is door het algemeen en dagelijks bestuur en de directeur van de omgevingsdienst gebruikt om kwartier te maken.
Deelnemers van de GR zijn provincie Flevoland en Noord-Holland en de gemeenten Almere, Zeewolde, Dronten, Lelystad, Noordoostpolder, Urk, Blaricum, Bussum, Hilversum, Huizen, Laren, Muiden, Naarden, Weesp en Wijdemeren.
GR richt zich op de uitvoering van de vergunningverlening, toezicht en handhavingstaken in het omgevingsrecht. Hierdoor wordt het mogelijk de taken op het beleidsterrein milieu efficiënter en effectiever uit te voeren. Door het samenbrengen van kennis, kwaliteit en capaciteit van de deelnemende gemeenten en de provincie, ontstaat een robuuste en toekomstvaste organisatie. Op termijn leidt het onderbrengen van taken in een Omgevingsdienst tot kostenreductie voor alle aangesloten partijen.
De bedoeling is dat er met ingang van 2018 zal worden gewerkt aan de hand van een productcatalogus. Jaarlijks geeft elke deelnemende gemeente een inschatting van de aantallen uren per in de productcatalogus genoemde dienst die zij zal afnemen. De som van het aantal uren vermenigvuldigd met het vastgestelde uurtarief vormt de basis voor het door de gemeente te betalen jaarbedrag.

Centrumregeling Sociaal Domein Flevoland
De zes gemeenten in de provincie Flevoland werken sinds 2011 samen aan de transities en transformatie in het sociaal domein. Bij aanvang van de decentralisaties is er gekozen om de samenwerking te formaliseren in de vorm van de Centrumregeling ‘Sociaal Domein Flevoland’. De centrumregeling geeft vorm aan de samenwerking rondom jeugd en Wmo in Flevoland en streeft daarbij naar kwaliteit, borging van continuïteit, solidariteit en verhoging van de efficiency.
De gemeente Almere is aangewezen als centrumgemeente, waarbinnen de taken zijn ondergebracht in de Aankoopcentrale Regio Flevoland. De aankoopcentrale richt zich op de inkoop en subsidiëring van specialistische jeugdhulp. Daarbij is het doel dat de inkoop en sturing op de uitvoering van zodanige kwaliteit is dat inkoopvoordelen en beleidsdoelen gehaald worden, efficiencywinst wordt gerealiseerd en de administratieve lastendruk van aanbieders wordt beperkt.

Stichting FlevoMeer Bibliotheek
De stichting heeft als doelstelling het bieden van een voorziening waar boeken en andere informatiedragers kunnen worden geleend voor ontwikkeling of ontspanning. Speerpunten zijn verbetering van de digitale infrastructuur en kenniscentrumprojecten en professionalisering van basisbibliotheken.

Overzicht van de verbonden partijen

Het onderstaand overzicht is een nieuw element in deze paragraaf. Door deze toevoeging is geprobeerd om op ordentelijke wijze het inzicht van financiële gegevens en de eventuele aan vastklevende risico´s van de betreffende verbonden partij weer te geven. Er is in het overzicht uitgegaan van de werkelijke cijfers over 2019/2020 en begroting 2020-2021 die bij het samenstellen van deze verantwoording beschikbaar zijn.

Verbonden partij

ROVA Holding

Huisvuilcentrale Noord Holland

Vitens

Wadinko

Rechtsvorm

NV

NV

NV

NV

Belang

11,096% (B) 1,871% (totaal)

0,789% (A) 0,695% (totaal)

0,28%

1,47%

Soort belang

Gewone aandelen (B)

Gewone aandelen (A)

Gewone aandelen

Gewone aandelen

Resultaat 2018 e.v.

€ n.n.b. (2021) € 5,1 mln. (2020) € 5,7 mln. (2019) € 5,8 mln. (2018)

€ n.n.b. (2021) € 15,2 mln. (2020) € 10,1 mln. (2019) € 13,3 mln. (2018)

€ n.n.b. (2021) € 23,9 mln. (2020) € 11,1 mln. (2019) € 13 mln. (2018)

€ n.n.b. (2021) € -3 mln. (2020) € 2 mln. (2019) € 1,5 mln. (2018)

Eigen Vermogen eind 2018 e.v.

€ n.n.b. (2021) € 38,9 mln. (2020) € 38,2 mln. (2019) € 36,7 mln. (2018)

€ n.n.b. (2021) € 142 mln. (2020) € 127 mln. (2019) € 117 mln. (2018)

€ n.n.b. (2021) € 557 mln. (2020) € 533 mln. (2019) € 533 mln. (2018)

€ n.n.b. (2021) € 65 mln. (2020) € 69 mln. (2019) € 68 mln. (2018)

Vreemd Vermogen eind 2018 e.v.

€ n.n.b. (2021) € 53,3 (2020) € 51,4 mln. (2019) € 30 mln. (2018)

€ n.n.b. (2021) € 850 m;n. (2020) € 870 mln. (2019) € 856 mln. (2018)

€ n.n.b. (2021) € 1.340 (2020) € 1.293 mln. (2019) € 889 mln. (2018)

€ n.n.b. (2021) € 6 mln. (2020) € 1 mln. (2019) € 1,5 mln. (2018)

Dividend

€ 40.000 (2021) € 40.000 (2020) € 76.219 (2019) € 92.000 (2018)

€ n.n.b. (2021) € nihil (2020) € nihil (2019) € nihil (2018)

€ n.n.b. (2021) € nihil (2020) € nihil (2019) € 14.594 (2018)

€ n.n.b. (2021) € nihil (2020) € 17.500 (2019) € 17.500 (2018)

Verplichte afdekking van het tekort

Nee, de aandeelhouder van een NV is niet aansprakelijk voor de schulden van de NV

Ja, de aandeelhouders van de NV zijn gezamenlijk aansprakelijk voor de ontstane tekorten.

Nee, de aandeelhouder van een NV is niet aansprakelijk voor de schulden van de NV

Nee, de aandeelhouder van een NV is niet aansprakelijk voor de schulden van de NV

Verstrekte garanties en geldleningen en aandelenkapitaal

Aandelenkapitaal van € 18.152 160 aandelen B á € 113,45.

Aandelenkapitaal van € 1.044; 23 aandelen A á € 45,45. Garantiestelling van € 211.050 per aandeel.

Aandelenkapitaal van € 162.150; 16.215 aandelen à € 10.

Aandelenkapitaal van € 9.652; 3.861 aandelen à € 2,50.

Risico´s afgedekt door andere partners

Geen, met uitzondering van het door partijen verstrekte aandelenkapitaal

De garantiestelling jegens financiers is op grond van de ballotageovereenkomst hoofdelijk, met onderlinge verrekening op basis van het aantal aandelen

Geen, met uitzondering van het door partijen verstrekte aandelenkapitaal

Geen, met uitzondering van het door partijen verstrekte aandelenkapitaal

Overige risico's bij faillissement

Voor de uit te voeren prestaties moet een andere leverancier worden gezocht. In de begroting e.v. jaren is rekening gehouden met een jaarlijkse winstuitkering van € 40.000

In de gemeentebegroting en verder is rekening gehouden een garantiestellingsprovisie van € 40.390.

In de begroting en verder is rekening gehouden met een jaarlijkse winstuitkering van € 46.238.

In de gemeentebegroting ev jaren is rekening gehouden met een jaarlijkse winstuitkering van €17.500

Monitoring van risico´s

Beoordeling van de begroting en de jaarrekening. Beoordeling van het nakomen van de prestaties

Beoordeling van de begroting en de jaarrekening

Beoordeling van de begroting en de jaarrekening

Beoordeling van de begroting en de jaarrekening

Verbonden partij

Bank Nederlandse Gemeenten

Technofonds Flevoland

Veiligheidsregio Flevoland

Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Flevoland

Rechtsvorm

NV

BV

GR

GR

Belang

0,00%

1,01%

n.v.t.

n.v.t.

Soort belang

Gewone aandelen

Gewone aandelen

n.v.t.

n.v.t.

Resultaat 2018 e.v.

€ n.n.b. (2021) € 221 mln. (2020) € 163 mln. (2019) € 318 mln. (2018)

€ n.n.b. (2021) € -731K (2020) € -1,8 mln. (2019) € -1,7 mln. (2018)

€ n.n.b. (2021) €1,579 mln. (2020) € 39 K. (2019) € 653 K (2018)

€ n.n.b. (2021) € n.n.b. (2020) € 995 K. (2019) € -203 K (2018)

Eigen Vermogen eind 2018 e.v.

€ n.n.b. (2021) € 4.4 mld.n.b. (2020) € 4.2 mld. (2019) € 4.2 mld. (2018)

€ n.n.b. (2021) € 4,4 mln. (2020) € 5,2 mln. (2019) € 12,6 mln. (2018)

€ n.n.b. (2021) € 10,8 mln. (2020) € 9,8 mln. (2019) € 9,3 mln. (2018)

€ n.n.b. (2021) € 7 mln. (2020) € 7,0 mln. (2019) € 6,0 mln. (2018)

Vreemd Vermogen eind 2018 e.v.

€ n.n.b. (2021) € 156 mld.(2020) € 145.535 mld.. (2019) € 133 mld. (2018)

€ n.n.b. (2021) € 26K (2020) € 54K (2019) € 157 K (2018)

€ n.n.b. (2021) € 7,2 mln. (2020) € 7,7 mln. (2019) € 2,1 mln. (2018)

€ n.n.b. (2021) € 7 mln. (2020) € 3 mln. (2019) € 6,3 mln. (2018)

Dividend

€ n.n.b (2021) € 6.988 (2020) € 4.904 (2019) € 11.004 (2018)

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Verplichte afdekking van het tekort

Nee, de aandeelhouder van een NV is niet aansprakelijk voor de schulden van de NV

Nee, de aandeelhouder van een BV is niet aansprakelijk voor de schulden van de BV

Ja, de deelnemers in een GR zijn gezamenlijk aansprakelijk voor de ontstane tekorten.

Ja, de deelnemers in een GR zijn gezamenlijk aansprakelijk voor de ontstane tekorten.

Verstrekte garanties en geldleningen en aandelenkapitaal

Aandelenkapitaal van € 9.652; 3.861 aandelen á € 2,50.

Aandelenkapitaal van € 100.285; 221 aandelen á € 453,78

Bekostiging via jaarlijkse bijdrage; € 704.841 (2018), € 807.149 (2019), € 849.799 (2020), € 923.097 (2021), € 941.182 (2022), 959.268 (2023 e.v)

Bekostiging via jaarlijkse bijdrage; € 354.724 (2018), € 389.724 (2019), € 409.724 (2020), € 460.724 (2021), € 486.893 (2022)

Risico´s afgedekt door andere partners

Geen, met uitzondering van het door partijen verstrekte aandelenkapitaal

Geen, met uitzondering van het door partijen verstrekte aandelenkapitaal

Andere gemeenten nemen naar evenredigheid deel

Andere gemeenten nemen naar evenredigheid deel

Overige risico's bij faillissement

In de gemeente-begroting 2022 ev jaren is rekening gehouden met een jaarlijkse winstuitkering van € 4.538.

In de gemeente-begroting 2022 e.v. jaren wordt geen rekening gehouden met geen jaarlijkse winstuitkering.

Gemeenten moeten het tekort aanvullen. Toerekening cf. art. 36 GR

Gemeenten moeten het tekort aanvullen

Monitoring van risico´s

n.v.t.

Beoordeling van de begroting en de jaarrekening

Beoordeling van de begroting en de jaarrekening

Beoordeling van de begroting en de jaarrekening

Verbonden partij

Werkvoorzieningschap Ijsselmeergroep Concern voor Werk

Port of Urk

Flevolands Archief (voorheen Erfgoedcentrum Nieuw Land

Omgevingsdienst Flevoland & Gooi- en Vechtstreek (OFGV)

Rechtsvorm

GR

BV

GR

GR

Belang

14,13%

100%

n.v.t.

2,17%

Soort belang

Participaties

Gewone aandelen

n.v.t.

n.v.t.

Resultaat 2018 e.v.

€ n.n.b. (2021) € 577K (2020) € -226 K. (2019) € 538 K (2018)

€ n.n.b. (2021) € n.n.b. (2020) € -44 K. (2019) € -24 K (2018)

€ n.n.b. (2021) € n.n.b. (2020) € 485 K. (2019) € 524 K (2018)

€ n.n.b. (2021) € 555K (2020) € 640K (2019) € 194 K (2018)

Eigen Vermogen eind 2018 e.v.

€ n.n.b. (2021) € 4 mln. (2020) € 3,5 mln. (2019) € 3,7 mln. (2018)

€ n.n.b. (2021) € n.n.b. (2020) € 17 K. (2019) € 33 K (2018)

€ n.n.b. (2021) € n.n.b. (2020) € 873 K. (2019) € 607 K (2018)

€ n.n.b. (2021) € 1,3 mln. (2020) € 1,5 mln. (2019) € 1,4 mln. (2018)

Vreemd Vermogen eind 2018 e.v.

€ n.n.b. (2021) € 2,6 mln.(2020) € 3,0 mln. (2019) € 3,4 mln. (2018)

€ n.n.b. (2021) € n.n.b. (2020) € 38 K. (2019) € 33 K (2018)

€ n.n.b. (2021) € n.n.b. (2020) € 112 K. (2019) € 317 K (2018)

€ n.n.b. (2021) € 5,1 mln. (2020) € 5,3 mln. (2019) € 4,4 mln. (2018)

Dividend

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Verplichte afdekking van het tekort

Ja, de deelnemers in een GR zijn gezamenlijk aansprakelijk voor de ontstane tekorten.

Nee, de aandeelhouder van een BV is niet aansprakelijk voor de schulden van de BV

Ja, de deelnemers in een GR zijn gezamenlijk aansprakelijk voor de ontstane tekorten.

Ja, de deelnemers in een GR zijn gezamenlijk aansprakelijk voor de ontstane tekorten.

Verstrekte garanties en geldleningen en aandelenkapitaal

Garantiestelling van € 693.900 voor nieuwbouw kwekerij. Bekostiging via jaarlijkse bijdrage. € 1.762.145 (2018), € 1.681.259 (2019), € 1.620.728 (2020), € 1.676.695 (2021), € 1.674.882 (2022)

Aandelenkapitaal van € 100.000; 100.000 aandelen á €1.

Bekostiging via jaarlijkse bijdrage; € 43.998 (2018), € 44.488 (2019), € 45.156 (2020), € 46.059 (2021), € 46.059 (2022 e.v.)

Bekostiging via jaarlijkse bijdrage; € 219.224 (2018), € 219.224 (2019), € 269.315 (2020), € 353.657 (2021), € 374.073 (2022)

Risico´s afgedekt door andere partners

Andere gemeenten nemen naar evenredigheid deel

Geen, met uitzondering van het door partijen verstrekte aandelenkapitaal

Andere gemeenten nemen naar evenredigheid deel

Andere gemeenten nemen naar evenredigheid deel

Overige risico's bij faillissement

Gemeenten moeten het tekort aanvullen

In de gemeente-begroting 2020 ev jaren wordt geen rekening gehouden met een jaarlijkse winstuitkering.

Gemeenten moeten het tekort aanvullen

Gemeenten moeten het tekort aanvullen

Monitoring van risico´s

Beoordeling van de begroting en de jaarrekening

Beoordeling van de begroting en de jaarrekening

Beoordeling van de begroting en de jaarrekening

Beoordeling van de begroting en de jaarrekening

Verbonden partij

Centrumregeling Sociaal Domein Flevoland

Stichting FlevoMeer Bibliotheek

Rechtsvorm

Centrumregeling

Stichting

Belang

n.v.t.

n.v.t.

Soort belang

n.v.t.

n.v.t.

Resultaat 2018 e.v.

n.v.t.

€ n.n.b. (2021) € 202K (2020) € 379K. (2019) € 86 K (2018)

Eigen Vermogen eind 2018 e.v.

n.v.t.

€ n.n.b. (2021) € 1,8 mln. (2020) € 1,6 mln. (2019) € 1,2 mln. (2018)

Vreemd Vermogen eind 2018 e.v.

n.v.t.

€ n.n.b. (2021) € 2,8 mln. (2020) € 3,3 mln. (2019) € 3,3 mln. (2018)

Dividend

n.v.t.

n.v.t.

Verplichte afdekking van het tekort

Ja, de deelnemers dragen elk de kosten voor de hulp aan de eigen cliënten.

n.v.t.

Verstrekte garanties en geldleningen en aandelenkapitaal

Bekostiging via jaarlijkse bijdrage; € 2.616.126 (2018), € 2.376.000 (2019), € 2.447.000 (2020), € 2.318.274 (2021), € 2.418.000 (2022 onder voorbehoud)

Bekostiging via jaarlijkse bijdrage; € 352.635 (2018), € 367.170 (2019), € 378.014 (2020), € 398.610 (2021), € 416.223 (2022)

Risico´s afgedekt door andere partners

Het totale budget mag niet worden overschreden. Er zijn afspraken t.a.v. solidariteit

Andere gemeenten nemen naar evenredigheid deel

Overige risico's bij faillissement

Gemeenten moeten het tekort aanvullen

n.v.t.

Monitoring van risico´s

Beoordeling van de begroting en de jaarrekening

Beoordeling van de begroting en de jaarrekening

Deze pagina is gebouwd op 10/14/2021 17:55:18 met de export van 10/14/2021 17:43:08