Inleiding

Resultaat begroting

Algemeen

Deze begroting is opgesteld op basis van de Kadernota 2022. Na het vaststellen heeft zich een aantal ontwikkelingen voorgedaan. Allereerst is het saldo van de Kadernota geactualiseerd naar de laatste inzichten. Dit leverde een positief resultaat op. Daarnaast zijn ook de gevolgen van de Septembercirculaire 2021 in het begrotingssaldo verwerkt. Ook de verwerking van de Septembercirculaire leidt tot een aanzienlijke verbetering van het saldo, waardoor een sluitende begroting ontstaat in 2022. Ook de begrotingsjaren 2024 en 2025 zijn sluitend. Alleen in het jaar 2023 ontstaat nog een tekort van ruim € 3 ton dat onttrokken dient te worden uit de Algemene reserve. Ten opzichte van de Kadernota 2022 is de onttrekking aan de Algemene reserve gedaald van ruim € 2,2 miljoen naar € 3 ton en zijn met uitzondering van 2023 alle jaren structureel sluitend.
De ontwikkelingen in het financieel perspectief geven tevens invulling aan de motie van de raad zoals deze bij de behandeling van de Kadernota 2022 door de gehele raad is ingediend. De begroting is structureel in evenwicht en de inzet van de algemene reserve is aanzienlijk verminderd.

Herijking Gemeentefonds
In de Begroting 2022 is evenals in de Kadernota 2022 voor de jaren 2023 tot en met 2025 heel voorzichtig geanticipeerd op de herijking van het Gemeentefonds. Het huidige voorstel voor de herijking leidt tot een voordeel voor onze gemeente van € 140 per inwoner. In de begroting wordt in de jaren 2023 tot en met 2025 uitgegaan van een inzet van respectievelijk € 15, € 30 en € 45.
Over de inzet van de herijking is op ambtelijk niveau contact geweest met onze toezichthouder, de provincie. Hoewel de provincie met ons van mening is dat de herijking waarschijnlijk in 2022 definitief zal worden vastgesteld, is aangegeven dat de keuze van Urk, gevolgen heeft voor de beoordeling van het toezicht en hier een opmerking over zal worden gemaakt in de toezichtbrief. De Begroting sluit in 2022 structureel en draagt bij dat wij niet onder preventief toezicht worden gesteld.

De financiële afwijkingen ten opzichte van de Kadernota 2022 worden hieronder weergegeven, resulterend in het begrotingssaldo van deze Begroting 2022.

Omschrijving ( "-" is positief)

2022

2023

2024

2025

Saldo Kadernota (vastgesteld door Raad)

-55.249

Correcties wegens nader inzicht

* Uitkering gemeentefonds

-223.712

-186.755

-51.657

-114.764

* OZB-opbrengst

-3.005

-6.065

-9.176

-3.164

* stelpost areaal openbare ruimte

-886

* vervanging audio-visuele middelen; structureel sparen i.p.v. incidenteel vervanging in 2025

17.300

17.300

17.300

-34.700

* minder nodig voor prijsmutatie dan totale raming

-4.027

Septembercirculaire 2021 gemeentefonds

-845.119

-367.465

-320.086

-449.239

Verlagen reserveonttrekking

1.054.537

542.985

301.946

De correcties op de kadernota en de uitkomsten Septembercirculaire zorgen voor een lagere onttrekking aan de algemene reserve ter dekking van de begrotingstekorten.

Diverse niet nader toegelicht

0

0

0

-3.691

Begrotingssaldo volgens werkbegroting

0

0

-61.673

-665.720

Septembercirculaire GF 2021

Algemene uitkering Sept.circulaire 2021 (incl.herstelde UP's)

2021

2022

2023

2024

2025

Sept circulaire 2021

26.273.151

28.294.059

26.515.120

27.063.220

27.864.667

geraamd in begroting

25.892.865

25.910.701

26.128.235

26.725.969

27.400.733

Bruto saldo (- = voordelig)

-380.285

-2.383.359

-386.885

-337.250

-463.934

Taakbudgetten (zie hierna)

441.754

1.538.340

19.420

17.165

14.695

Netto saldo

61.469

-845.019

-367.465

-320.086

-449.239

De accressen zijn in alle jaren opwaarts bijgesteld en werken structureel en cumulatief door. De uitkeringsbasis neemt toe door een grotere stijging dan tot nu toe aangenomen van het aantal huishoudens in de oudere leeftijdsgroep. In de latere jaren wordt het veroorzaakt door een daling van het aantal bijstandsontvangers. De opschalingskorting werd al eerder voor de jaren 2020 en 2021 al incidenteel teruggeboekt. Daar wordt nu jaar 2022 ook aan toegevoegd.

Nieuwe taakbudgetten uit deze circulaire

Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) (compensatie corona)

108.383

Uitvoering en implementatie Breed offensief

6.742

Europese richtlijn energieprestatie gebouwen

1.848

Aanpak problematiek jeugdzorg: restant middelen wachttijden

67.264

Buurt- en dorpshuizen (compensatie corona)

8.497

Lokale cultuur (compensatie corona)

53.218

Aanvullend pakket re-integratie bijstandsgerechtigden (compensatie corona)

1.487

Impuls re-integratie (compensatie corona)

4.388

Gemeentelijk schuldenbeleid (compensatie corona)

16.342

Bijzondere bijstand (compensatie corona)

8.171

Landelijke structuur interventieteams

1.036

1.094

1.154

1.210

Toezicht en handhaving kinderopvang en gastouderopvang

5.343

5.436

5.535

5.662

Rijksvaccinatieprogramma HPV mannen

5.725

5.799

5.883

6.012

Jeugdzorg (Incidenteel!!!); gecorrigeerd met aandeel AD

1.482.807

383 Inburgering (IU)

13.040

7.091

4.593

1.812

Reservering ten behoeve van BCF mei 2022

195.801

Totaal taakmutaties

441.754

1.538.340

19.420

17.165

14.695

Deze pagina is gebouwd op 10/14/2021 17:55:18 met de export van 10/14/2021 17:43:08