Programma's

Urk mit eenkanger

Inhoud en doelstelling

De sociale infrastructuur op Urk staat. De toegang tot ondersteuning is laagdrempelig en integraal. Belangrijk is dat de ondersteuning die de inwoner ontvangt, ook helpt.

Urk kent een krachtige basis van informele zorg met veel vrijwilligers, mantelzorgers en inzet vanuit de kerken. De cultuur is sterk op gemeenschap gericht, waarbij meedoen en werken de norm is. Het omzien naar elkaar leidt tot een haast organisch vangnet voor de meest kwetsbaren in de samenleving. Dit sterke punt is – zoals overal - ook een kwetsbaar punt. Veranderingen in de samenleving roepen de vraag op of de kracht van Urk duurzaam is naar de toekomst toe.

Urk groeit de komende jaren van 21.000 tot 27.000 inwoners in 2040. De helft van de bevolking is onder de 25 jaar en blijft grotendeels op Urk wonen. Het blijft dan een uitdaging om ondanks de groei de betrokkenheid vast te houden en blijvend te werken aan een gezonde en positieve samenleving.

Op onderdelen wordt daarvoor de regionale samenwerking opgezocht. Als leidraad voor de samenwerking geldt: “Samenwerking met als doel meerwaarde te realiseren voor onze inwoners en partners in relatie tot de opgaven waar we lokaal allemaal voor staan”.

Wettelijke grondslag

Het uitvoeren van de taken en verantwoordelijkheden binnen het sociale domein: Jeugdwet, WMO, Participatiewet, Schuldhulpverlening, (Passend) Onderwijs, Leerplicht.

Maatschappelijke opgaven

Interbestuurlijk Programma

Gemeente Urk

  • Merkbaar beter in het sociaal domein (opgave 5)
  • Nederland en Migrant goed voorbereid (opgave 6)
  • Problematische schulden voorkomen en oplossen (opgave 7)
  • Overkoepelde thema’s (opgave 10)
  • Het welzijn van de inwoners. Niemand mag buiten de boot vallen, maar zorg moet toegankelijk zijn voor iedereen die het zo hard nodig heeft
  • Manifest Waardig Ouder worden
  • Gezonde leefstijl
  • Borging en implementatie wettelijke ontwikkelingen (opgave 7)
  • Continuering en uitbouw van IJslands Preventie #Durf (opgave 8)

Wat willen wij bereiken en wat gaan wij ervoor doen?

Maatschappelijke effecten

Beleidsuitvoering

Looptijd

Fase (jaar 2022)

B/K

Op Urk is de basis op orde

IJslands preventiemodel #Durf!

2022-2025

Realisatie

B

Sportakkoord op zoek naar activiteiten

2022

Afsluiting

B

Opstellen lokaal preventieakkoord

2022

Afsluiting

B

Doorontwikkeling jeugdwerk en verslavingszorg

2022

Afsluiting

B

We passen op elkaar

Sluitende keten Geweld hoort nergens thuis

2022-2023

Realisatie

B

Inrichten van efficiënte en effectieve Jeugdbeschermings-keten

2022-2023

Voorbereiding

B

Helpen waar nodig

Aanbesteding taken Sociaal Domein

2022

Afsluiting

B

Beleidskader WMO / Jeugdzorg

2022

Afsluiting

B

Implementatie Nieuwe Inburgeringswet

2022-2023

Realisatie

B

Cliëntondersteuning Participatie vormgeven

2022

Afsluiting

B

Keten (nog meer) op orde in de Jeugd GGZ

2022-2023

Realisatie

B

Samenwerking Jeugdhulp met Verblijf op basis van NvO

2022

Afsluiting

B

En blijven in verbinding

Faciliteren campagne vaccinatiegraad (regionaal/lokaal)

2022

Afsluiting

B

Sociaal Domein in de Omgevingswet

2022-2023

Realisatie

B

NB: Het Uitvoeringsprogramma Sociaal Domein 2022 wordt in het 4e kwartaal 2021 opgesteld. Mogelijke wijzigingen kunnen nog hieruit voortvloeien.

Beleidsindicatoren

Urk

NL

Indicator

2020

2021

2022

2020

Beschrijving

Bron

Demografische druk

86.1%

85,0%

70%

De som van het aantal personen van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 20 tot 65 jaar.

CBS

Bijstandsuitkeringen

13,5

46

Het aantal personen met een bijstandsuitkering, per 10.000 inwoners (18jr e.o.).

CBS

Lopende re-integratievoorzieningen

84

202

Het aantal re-integratie-voorzieningen, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.

CBS

Wmo-cliënten met een maatwerkarrangement

350

650

Het aantal per 1.000 inwoners in de betreffende bevolkingsgroep.

CBS

Kinderen in armoede (2019)

2%

6%

Het percentage kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen.

CBS

Jongeren met jeugdhulp

6%

10,3%

Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzicht van alle jongeren tot 18 jaar.

CBS

Jongeren met jeugdreclassering

n.n.b.

0,3%

Het percentage jongeren (12-22 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-22 jaar).

CBS

Jongeren met jeugdbescherming

1,4%

1,1%

Het percentage jongeren tot 18 jaar met een jeugdbeschermings-maatregel ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar.

CBS

x € 1.000
Lasten € 20.755
Baten € -10.038
Saldo € 10.718
Deze pagina is gebouwd op 10/14/2021 17:55:18 met de export van 10/14/2021 17:43:08