Financiële begroting

Balans per 31 december

ACTIVA (x € 1.000)

rekening 2020

begroting 2021

begroting 2022

begroting 2023

begroting 2024

begroting 2025

VASTE ACTIVA

1. Immateriële vaste activa

488

485

482

480

477

475

- Kosten van Onderzoek en Ontwikkeling (110)

105

105

105

105

105

105

- Bijdragen aan activa in eigendom van derden (334)

383

380

377

375

372

370

2. Materiële vaste activa

56.525

60.897

74.997

83.397

83.397

83.397

- Investeringen met een economisch nut

45.970

45.970

49.570

54.670

54.670

54.670

- Investeringen met een economisch nut (kosten doorrekening)

8.128

8.000

8.000

8.000

8.000

8.000

- Investeringen met een maatschappelijk nut (openbare ruimte)

2.427

6.927

17.427

20.727

20.727

20.727

3. Financiële vaste activa

8.259

8.002

7.726

7.450

7.305

7.129

- Kapitaalverstrekking aan deelnemingen

4.872

4.772

4.672

4.572

4.472

4.372

- Leningen aan:

* deelnemingen

0

0

0

0

0

0

* overige verbonden partijen

3.118

3.061

2.985

2.909

2.833

2.757

- Overige langlopende leningen u/g

269

169

69

-31

0

0

Totaal vaste activa

65.272

69.384

83.205

91.327

91.179

91.000

VLOTTENDE ACTIVA

4. Voorraden

31.819

45.153

58.764

55.054

50.256

52.256

- Onderhanden werk; gronden in exploitatie

31.804

45.133

58.744

55.034

50.236

52.236

- Gereed product en handelsgoederen

15

20

20

20

20

20

5. Uitzettingen met een looptijd korter dan 1 jaar

17.136

7.467

6.500

7.000

8.000

8.000

- Vorderingen op openbare lichamen

1.846

2.000

1.000

1.500

2.500

2.500

- Uitzettingen in 's Rijks schatkist

13.250

2.967

3.000

3.000

3.000

3.000

- Overige vorderingen

2.041

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

6. Liquide middelen

267

300

508

455

455

380

- Kas- en banksaldi

267

300

508

455

455

380

7. Overlopende activa

0

0

0

0

0

0

- Diverse overlopende activa

0

0

0

0

0

0

Totaal vlottende activa

49.223

52.920

65.772

62.509

58.711

60.636

Totaal-generaal

114.494

122.304

148.977

153.836

149.890

151.636

PASSIVA (x € 1.000)

rekening 2020

begroting 2021

begroting 2022

begroting 2023

begroting 2024

begroting 2025

VASTE PASSIVA

8. Eigen vermogen

42.165

35.442

35.986

35.760

36.108

36.527

- Algemene reserves

4.131

4.729

4.705

4.292

4.292

4.292

- Bestemmingsreserves

37.795

30.713

31.280

31.469

31.816

32.235

- Nog te bestemmen resultaat

239

0

0

0

0

0

9. Voorzieningen

7.343

8.857

9.648

10.469

11.342

11.342

- Voorzieningen voor diverse doeleinden

7.343

8.857

9.648

10.469

11.342

11.342

10. Vaste schulden; looptijd van 1 jr. of langer

55.908

69.847

98.481

102.448

97.415

98.415

- Onderhandse leningen en leningen Soza

55.908

69.847

98.481

102.448

97.415

98.415

Totaal vaste passiva

105.416

114.146

144.114

148.677

144.865

146.284

VLOTTENDE PASSIVA

11. Netto vlottende schulden; loopt. korter dan 1 jr.

6.278

6.797

3.533

3.859

3.755

4.082

- Overige schulden

6.278

6.797

3.533

3.859

3.755

4.082

12. Overlopende passiva

2.800

1.360

1.330

1.300

1.270

1.270

- Nog af te wikkelen bijdragen van diverse overheden

1.983

500

500

500

500

500

- Transitorische rente onderhandse leningen

758

810

780

750

720

720

- Diverse overlopende passiva

59

50

50

50

50

50

Totaal vlottende passiva

9.078

8.157

4.863

5.159

5.025

5.352

Totaal-generaal

114.494

122.304

148.977

153.836

149.890

151.636

GEWAARBORGDE LENINGEN

6.446

6.380

6.274

6.212

6.149

6.087

Deze pagina is gebouwd op 10/14/2021 17:55:18 met de export van 10/14/2021 17:43:08