Financiële begroting

Structurele reservemutaties

Omschrijving

2022

2023

2024

2025

Progr. 1 Urk mit eenkanger

Lasten

Totaal toevoeging reserves

0

0

0

0

Baten

9163022

Sociaal domein

Extra middelen hulp en steun.

-25.368

-10.368

Totaal onttrekking reserves

-25.368

-10.368

0

0

Progr. 2 Urk leert

Lasten

Totaal toevoeging reserves

0

0

0

0

Baten

9142100

Planv.Onderw.&bew.onderw. Zeeheldenwijk

Betreft bijdrage uit kapitaallasten reserve t.b.v. gedeeltelijke dekking investeringslasten onderwijs en bewegingsonderwijsvoorzieningen Zeeheldenwijk.

-97.164

-97.164

-97.164

-97.164

Totaal onttrekking reserves

-97.164

-97.164

-97.164

-97.164

Progr. 3 Urk werkt

Lasten

9131016

Aanjaagfonds detailhandel (Ka2016)

Detailh.visie 2015-2025 Ka2016.

50.000

50.000

50.000

50.000

9122138

Uitdiepen havens

Vaste voeding

25.552

25.552

25.552

25.552

9156070

Dekk.fonds Parel van Flevoland (beklemd)

Bijdrage exploitatielasten Parel van Flevoland

29.238

29.238

29.238

29.238

104.790

104.790

104.790

104.790

Baten

9091403

Incidentele doeleinden

Inhuur t.b.v. implementatie omgevingswet.

-18.800

0

0

0

9183032

Grondzaken

Jaarlijkse bijdrage woonwensenonderzoek (kadernota 2019)

0

-15.000

-15.000

-15.000

9131016

Aanjaagfonds detailhandel (Ka2016)

Aanjaagfonds BIZ bijdrage.

-50.000

-50.000

-50.000

-50.000

9156070

Dekk.fonds Parel van Flevoland (beklemd)

Bijdrage exploitatielasten historische steiger met havenvuur

-41.782

-41.782

-41.782

-41.782

Bijdrage Kapitaal- en exploitatielasten

-17.495

-17.495

-17.495

-17.495

Bijdrage exploitatielasten Strandpaviljoen.

-14.231

-14.231

-14.231

-14.231

Bijdrage Dorp autoluw t.b.v. toerisme.

-6.765

-6.765

-6.765

-6.765

-149.073

-145.273

-145.273

-145.273

Progr. 4 Urk leeft

Lasten

9158020

Speeltuinwerk

Bijdrage t.b.v. fondsvorming vervanging en onderhoud.

9.932

9.932

9.932

9.932

9121009

Vervanging activa IBOR

Bijdrage wegbeheer inzake rehabilitatie o.b.v. beheerplan, verminderd met kapitaallasten rehabilitatie wegdeel Hooiland/ Achterland en Omvorming Vlaak.

541.465

540.961

540.961

540.961

Bijdrage Kunstwerken inzake vervanging o.b.v. beheerplan

9121013

Afschr.rotonde Rotholm_Vlaak

Bespaarde rente

3.894

3.894

3.894

3.894

9121014

Afschr.dijkovergang waterval 18/101

Bespaarde rente

1.785

1.785

1.785

1.785

9121016

Fietspad Urkerveld

Bespaarde rente

4.777

4.777

4.777

4.777

9091401

Algemene reserve

Bibliotheek restitutie bijdr. 2012 t/m 2022.

5.000

0

0

9153017

Binnensportaccommodaties

Bijdrage vanuit exploitatie, gymgebouw de Nagel.

18.912

18.912

18.912

18.912

Bijdrage vanuit exploitatie, gymgebouw de Noord.

6.605

6.605

6.605

6.605

9112007

Brandweer (beklemd)

Budget kazerne brandweer

192.450

192.450

192.450

192.450

Totaal toevoeging reserves

784.820

779.317

779.317

779.317

Baten

9158021

Afschr Skatebaan Wilhelminapark

Dekking kapitaallasten.

-5.625

-5.625

-5.625

-5.625

9158022

Afschr Speelbos 2.0

Dekking kapitaallasten.

-19.783

-19.783

-19.783

-19.783

9158023

Afschr Julianaplantsoen

Dekking kapitaallasten

-16.543

-16.543

-16.543

-16.543

9121013

Afschr.rotonde Rotholm_Vlaak

Dekking kapitaallasten.

-20.508

-20.508

-20.508

-20.508

9121014

Afschr.dijkovergang waterval 18/101

Dekking kapitaallasten.

-5.741

-5.741

-5.741

-5.741

9121015

Afschr.Bvw.Vrz.Zeeheldenwijk AD

Dekking kapitaallasten.

-203.430

-203.430

-203.430

-203.430

9121016

Fietspad Urkerveld

Dekking kapitaallasten.

-14.864

-14.864

-14.864

-14.864

9156070

Dekk.fonds Parel van Flevoland (beklemd)

Onderh.en voorzieningen strand.

-12.869

-12.869

-12.869

-12.869

9180041

Afvalstoffenheffing

Inhuur t/m 05/22.

-3.170

0

0

0

Totaal onttrekking reserves

-302.533

-299.363

-299.363

-299.363

Progr. 5 Urk verbindt

Lasten

9100207

Kantoormeubilair vervanging

Bijdrage uit vrijval kapitaallasten.

512

512

512

512

Bijdrage uit exploitatie en vrijval kapitaallasten.

11.684

13.684

15.684

17.684

Bijdrage uit exploitatie en vrijval kapitaallasten.

2.901

2.901

2.901

2.901

9100209

Frictiekosten personeel

Vaste jaarlijkse bijdrage uit exploitatie.

65.000

65.000

65.000

65.000

9100204

Huisvesting gem.huis en bieb (beklemd)

Bijdrage rentelasten.

18.181

17.922

17.922

17.922

Totaal toevoeging reserves

98.278

100.018

102.018

104.018

Baten

9100209

Frictiekosten personeel

Dekking nog verschuldigde loonkosten.

-1.452

-1.452

-1.452

-1.452

9091403

Incidentele doeleinden

IBP 2020-2024: vernieuwing intranet, professionaleren P&C, vervanging telefooncentrale, uitbreiding openingstijden/werken op afspraak, migratie naar nieuwe generatie IP-adressen, Goavroam (€ 11.825 -€ 33.364).

-21.539

0

0

0

9100204

Huisvesting gem.huis en bieb (beklemd)

40-jarige bijdrage investeringslasten.

-25.837

-25.837

-25.837

-25.837

9091401

Algemene reserve

Egalisatie negatieve begrotingssaldi uit meerjarenbegroting, op basis van Kadernota en bijgesteld perspectief naar aanleiding van uitkering gemeentefonds.

-28.326

-413.669

Totaal onttrekking reserves

-77.153

-440.958

-27.289

-27.289

Totaal aan reservetoevoeging

987.888

984.125

986.125

988.125

Totaal aan reserve onttrekking

-651.292

-993.126

-569.089

-569.089

Per saldo

336.596

-9.001

417.036

419.036

Blauw: de toevoeging aan de reserves is groter dan de onttrekking van de reserves.
Rood:    de toevoeging aan de reserves is kleiner dan de onttrekking van de reserves.

Deze pagina is gebouwd op 10/14/2021 17:55:18 met de export van 10/14/2021 17:43:08